Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 81 تا 106)

کلیدواژه ها :

مهارت‌های اجتماعی ،مهارت‌های مدیریتی ،مهارت‌های اقتصادی ،مهارت‌های سیاسی ،مهارت‌های فرهنگی ،پارادایم آجیل پارسونز

کلید واژه های ماشینی : مدیران آموزش عالی ناجا ، آموزش عالی ناجا ، مدیران ، نظام مدیریت آموزش عالی ناجا ، اطلاعات ، مدیریتی ، سطح عملیاتی آموزش عالی ، الگوی مهارت‌های مدیریتی مدیران آموزش ، مدیران سطح عالی آموزش ، مدیران سطح عملیاتی آموزش

تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و ناجا در سال ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی برنامة پنجم توسعه و ارتباط شغل-شاغل و لزوم توجه به نظام مدیریت آموزش عالی ناجا پیرامون نیازهای مهارتی مدیران آن را برای سطوح عالی» میانی و عملیاتی بیان می کند. هدف از انجام این پژوهش تعیین مهارت‌های اقتصادی» سیاسی» اجتماعی و فرهنگی مدیران آموزش عالی در ناجا با اعلام اولویت‌های هر یک ومنهازت‌های فرعی آنها به منظور ارائة یکک الگوی مناسب مدیریتی برای سطوح عالی» میانی و عملیاتی بوده است: این پژوهش از نظر نوع» کاربردی و از لحاظ روش» زمینه‌ای است و جامعه آماری آن را ۰ نفر از مدیران» فرماندهان مرتبط با آموزش غالی» مدیران گروه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی تشکیل می‌دهند و روش نمونه گیری آن سرشماری است و برای گزه‌آوزی اطلاعات از ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شده است. طبق یافته‌های این پژوهشء اولویت مهارت اصلی مد بران سطح عالی رامهارت سیاسی» سطح میانی رامهارت اجتماعی و سطح عملیاتی را مهارت اقتصادی به خوذ اخضاص داده است و اولویت‌های اول مهارت‌های فرعی برای هر یکک از مهارت‌های اصلی چها رگانه نیز به تر تیب :۱) برای مدایران الب مهارت‌های شایسته گماری» هدف گذاری و تعیین راهبرد» شایسته‌سالاری» مسئولیت‌پذیری ۲) برای مدیران میانی» مهارت‌های عزت نفس اطلاعاتی» مدیریت زمان» مسئولیت‌پذیری ۳) برای مدیران عملیاتی» مهارت‌های فناوری» تفویض اختیار همدلی و مسئولیت پذپری است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در هر سه سطح مدیریتی (غالی» میانی و عملیاتی) داشتن سه مهارت عزت‌نفس (از مهارت‌های فرعی اقتصادی)» مدیریت زمان (از مهارت‌های فرعی اجتماعی) و مسئولیت پذیری (از مهارت‌های فرعی فرهنگی) برای مدیران آموزش عالی ناجا روری است.

خلاصه ماشینی:

"دغدغۀ اصلی پژوهش با توجه به موارد مطرح شده،تعیین ضرورت و اولویت‌هایمهارتی مدیران آموزش عالی ناجا با یک رویکرد تحلیلی و تازه است که با بهره‌گرفتناز پارادایم آجیل پارسونز و نظام‌های مرتبط با آن ضمن نگاهی نو به تقسیم مهارت‌هادر این پژوهش،مهارت را برای مدیران«توانمندی‌های ویژۀ حاصل از کسب دانش واستعداد لازم در انجام ماهرانۀ وظایف به منظور حفظ نظام و بهبود عملکردها»تعریفمی‌کند که تلفیقی از تعاریف مهارت و کارکرد مهم از«نظام کنش پارسونز»است. ج)بررسی اولویت مهارت‌های سیاسی براساس ده مهارت فرعی تعریف شده برایآن،بیانگر این نکته است که از دید جامعۀ آماری با توجه به جدول شماره 5 سه مهارت(1)هدف‌گذاری و تعیین راهبرد(2)تفکر سیستمی و(3)برنامه‌ریزی جامع(آیندهنگری)،بیشترین ضرورت را برای مدیران سطح عالی آموزش عالی ناجا دارند. د)بررسی اولویت مهارت‌های اجتماعی براساس ده مهارت فرعی تعریف شدهبرای آن،بیانگر این نکته است که از دید جامعۀ آماری با توجه به جدول شماره 5،سهمهارت(1)شایسته سالاری(2)مدیریت زمان و(3)مشاورت و مشارکت،بیشترینضرورت را برای مدیران سطح عالی آموزش عالی ناجا دارند. ه‍)برری اولویت مهارت‌های فرهنگی براساس ده مهارت فرعی تعریف شدهبرای آن،بیانگر این نکته است که از دید جامعۀ آماری با توجه به جدول شماره 5،سه مهارت(1)مسئولت‌پذیری(2)شایسته خواهی و(3)علمی-آموزشی،بیشترین ضرورت را برای مدیران سطح عالی آموزش عالی ناجا دارند. د)بررسی اولویت مهارت‌های اجتماعی براساس ده مهارت فرعی تعریف شده، باینگر این نکته است که از دید جامعۀ آماری با توجه به جدول شماره 5،سه مهارت(1)مدیریت زمان(2)توجه به تفاوت‌های فردی و(3)همدلی،بیشترین ضرورت رابرای مدیران سطح میانی آموزش عالی ناجا دارند. ه‍)بررسی اولویت مهارت‌های فرهنگی براساس ده مهارت فرعی تعریف شده،بیانگر این نکته است که از دید جامعۀ آماری با توجه به جدول شماره 5،سه مهارت(1)مسئولیت‌پذیری(2)پاسخگویی و(3)علمی-آموزشی،بیشترین ضرورت را برایمدیران سطح میانی آموزش عالی ناجا دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.