Skip to main content
فهرست مقالات

رفتارهای خودزنی و وسواس گونه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نویسنده:

(5 صفحه - از 25 تا 29)

کلیدواژه ها :

اختلال شخصیت مرزی ،اختلال وسواسی اجباری ،خودزنی وصول

کلید واژه های ماشینی : اختلال وسواسی اجباری ، اختلال شخصیت مرزی ، بیماران ، خودزنی ، مطالعه بررسی اختلال وسواسی اجباری ، بیماران اختلال شخصیت مرزی ، اختلال وسواسی اجباری در بیماران ، مصرف مواد ، تشخیص اختلال شخصیت مرزی ، همراهی اختلال وسواسی اجباری

زمینه و هدف: اختلال شخصیت مرزی به عنوان یک اختلال شخصیتی شایع در بخش های روانپزشکی که علت شناسی نامشخص دارد، مطرح است. در این اختلال همراهی اختلالات خلقی، مصرف مواد و اختلالات اضطرابی از جمله اختلال وسواسی اجباری و اقدامات تکراری برای خودکشی دیده می شود. هدف این مطالعه بررسی اختلال وسواسی اجباری و رفتارهای خودزنی در بیماران با اختلال شخصیت مرزی است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این بررسی با کلیه بیمارانی که با تشخیص اولیه اختلال شخصیت مرزی به بیمارستان امام حسین (ع) ارجاع می شدند مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV انجام شد و بعد از تایید تشخیص اختلال شخصیت مرزی، مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته بر اساس (SCID) DSM-IV برای اختلال وسواسی اجباری انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، اقدام به خودکشی و خودزنی از طریق یک فرم جمع آوری گردید. یافته ها: مجموعا 205 بیمار با معیارهای اختلال شخصیت مرزی مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل 128 مورد (62.4%) زن و 77 مورد (37.6%) مرد بودند. فراوانی اختلال وسواسی اجباری در بیماران با اختلال شخصیت مرزی بیشتر از جمعیت عمومی بوده است (45.29% در مقابل 2 تا 3%). بین بیماران اختلال شخصیت مرزی دارای اختلال وسواسی اجباری و بدون اختلال وسواسی اجباری از نظر سن، جنس، سابقه اقدام به خودزنی و اقدام به خودکشی تفاوت معنی داری وجود داشت و بین بیماران اختلال شخصیت مرزی که سابقه خودزنی داشتند نسبت به آنها که این رفتار را نداشتند از نظر سابقه مصرف مواد و اقدام به خودکشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: توجه به همراهی اختلال وسواسی اجباری در بیماران با اختلال شخصیت مرزی به ویژه در بیمارانی که رفتارهای تکراری صدمه به خود را دارند ضمن درک بهتر سایکوپاتولوژی بیماری کمک بیشتری به کنترل این رفتارها – با استفاده از داروهایی که بر روی رفتارهای تکرارشونده موثر است (مانند مهار کننده های جذب سروتونین) – می نماید.

خلاصه ماشینی:

"وقتی بیمارانی که رفتارهای خودزنی(154 نفر) داشتند با بیمارانی که خودزنی نداشتند(51 نفر)، مقایسه شدند (جدول 2)، مشخص گردید که این رفتار در مردها، جوانترها، بیکارها بیشتر دیده می‌شود هر چند سابقه اقدام به خودکشی و سوء مصرف {L VI-MSD rof weivretnI lacinilC erutcurtS-1 L} (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 1-ویژگی‌های بیماران با اختلال شخصیت مرزی از جهت همراهی با اختلال وسواسی اجباری‌#$#مواد در هر گروه با هم تفاوت معنی‌داری ندارند. بحث‌ در این مطالعه مانند مطالعات(10){L namremmiZ L}و (11){L iniranaZ L}که مانند این مطالعه از مصاحبه نیمه ساختار یافته کرده‌اند نشان داده شد که همراهی اختلال وسواسی اجباری در بیماران با اختلال شخصیت مرزی بیشتر از جمعیت عمومی (29/45% در برابر 2 تا 3%)می‌باشد(21)؛در حالی که در مطالعات {L seanlA L}(14)، {L dioC L}(15)، {L lhaD L}(16)، {L secnarF L}(17)، {L mahdlO L}(18)، {L rendraG L}(19)، {L ztrepreH L}(20)، تفاوتی در فراوانی وسواس در بیماران با اختلال شخصیت مرزی با سایر اختلالات شخصیت دیده نشد که مهمترین علت آن توجه بیشتر محققین فوق به ارزیابی تفاوتها با سایر اختلالات شخصیت بوده در حالیکه این تحقیق به ارزیابی سایر اختلالات شخصیت نپرداخته است، از سویی دیگر مطالعات فوق با استفاده از مصاحبه‌های ساختار نیافته انجام گرفته‌اند و در تحقیق ما از مصاحبه نیمه ساختار یافته{L DICS L}کمک گرفته شده است؛به علاوه در اغلب این تحقیقات به اختلالات اضطرابی توجه شده در حالیکه هدف این تحقیق تنها اختلال وسواسی اجباری بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.