Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (14 صفحه - از 39 تا 52)

کلیدواژه ها :

عوامل فردی ،عوامل محیطی ،رفتار اطلاع‌یابی ،اعضای هیئت علمی ،عوامل فرهنگی ،مراکز پژوهشی ،عوامل اجتماعی ،عوامل‌ اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی، اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی، عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی، اعضای هیئت علمی، پژوهش، هیئت علمی مراکز پژوهشی، متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی، متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی بیش، مراکز پژوهشی

پژوهش حاضر عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی کشور را بررسی می‌کند.روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است.جامعه‌ نمونه پژوهش شامل 530 نفر از اعضای هیئت علمی شاغل در مراکز پژوهشی کشور درشش حوزه‌ علوم انسانی،علوم پایه،پزشکی،فنی و مهندسی،کشاورزی و هنر بود.عوامل موردنظر در این‌ پژوهش عوامل فردی و محیطی هستند که عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی‌ست.برای بررسی ارتباط میان متغییرهای رفتار اطلاع‌یابی مورد آزمون قرار گرفتند و جمعا تعداد 4368 آزمون انجام شده است.نتایج آزمون‌های که پی-والیو آنها کمتر از سطح معنا داری 05/0 و 01/0 بود به عنوان متغیرهای مرتبط برگزیده شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درصد عوامل فردی مرتبط با متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی‌ اعضای هیئت علمی مورد پژوهش بیش از درصد عوامل محیطی مرتبط با آن است.یافته‌های‌ پژوهش همچنین نشان داد که از میان عوامل محیطی درصد عوامل اقتصادی مرتبط با متغیرهای‌ رفتار اطلاع‌یابی بیش از درصد عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی‌ست.

خلاصه ماشینی:

"توزیع فراوانی نوع منابع مورد استفادهء افراد مورد پژوهش برحسب حوزهء تخصصی آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) چهارم اعضای هیئت علمی در حوزه علوم انسانی از طریق‌ کتابخانه محل کار،در حوزه علوم پایه از طریق منابع و مآخذ مقالات و بیش از 70 درصد از اعضای هیئت علمی در حوزه‌های پزشکی،فنی و مهندسی و کشاورزی از طریق‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی و منابع و مآخذ مقالات برای یافتن منابع مورد نظر خود استفاده می‌کنند. سپس برای پاسخگویی به فرضیه اول‌ پژوهش مبنی بر اینکه«درصد عوامل محیطی مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی کشور بیشتر از درصد عوامل فردی مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی آنان است» نخست تعداد کل آزمون‌های انجام شده درباره عوامل فردی‌ و متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی و همچنین تعداد آزمون‌های‌ معنادار آماری میان عوامل فردی و متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی‌ شمرده شد،سپس با استفاده از فرمول زیر درصد عوامل‌ فردی مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی جامعه مورد پژوهش به صورت‌ زیر محاسبه گردید. درصد ارتباط عوامل اقتصادی با متغیرهای رفنار اطلاع‌یابی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) به همین ترتیب برای تعیین درصد عوامل محیطی مرتبط با متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی افراد مورد پژوهش مجموع‌ آزمون‌های انجام شده برای سه عامل اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و همچنین تعداد آزمون‌های معنادار آنها محاسبه‌ گردید. فرضیه دوم‌ برای پاسخگویی به فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه«از میان عوامل محیطی،درصد عوامل اقتصادی مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی کشور بیشتر از این درصد برای دو عامل دیگر است»،نخست تعداد کل‌ آزمون‌های انجام شده در مورد عوامل اقتصادی و متغیرهای‌ رفتار اطلاع‌یابی و همچنین تعداد آزمون‌های معنادار آماری‌ میان عوامل اقتصادی و متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی شمرده‌ شد،سپس با استفاده از فرمول زیر درصد عوامل اقتصادی‌ مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی جامعه مورد پژوهش به صورت زیر محاسبه می‌گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.