Skip to main content
فهرست مقالات

آیا فرار مغزها بخارج یک پدیده اجتماعی است؟ یا یک دریچه اطمینان؟

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : فرار مغزها بخارج ، فرار مغزها ، مهاجرت ، مهاجرین ، کارشناس ، فرار مغزهای تحصیل‌کرده بخارج ، کشورهای در حال رشد ، مهاجرت افراد تحصیل‌کرده ، مساله مهاجرت افراد تحصیل‌کرده ، ممالک در حال رشد

خلاصه ماشینی:

"مضافا باینکه هیچکس نمیتواند ادعا کند که فرار مغزهادر یک زمینه بین المللی اصلا وجود ندارد و از همه جالب‌تر اینکه فرار و یامبادله افراد تحصیل‌کرده فقط منحصر بافراد کارشناس و درس‌خوانده نیستبطوریکه حتی در ممالک تمام صنعتی و پیشرفته چه بسا سالیانه تعداد زیادیاز کارگران معمولی و یا سایر عوامل تولید دائما در حال تغییر و تبدیلهستند،اما هرگاه بخواهیم مساله را از دید اقتصادی و علمی مورد پژوهشقرار دهیم باید بگوئیم که هرگاه مساله ملیت و یا بیگانه بودن را کنار گذاریمدرک موضوع خیلی آسان است زیرا یک فرد تحصیل کرده در یک جامعه پیشرفتهو مترقی خیلی بیشتر میتواند برشد و توسعه جامعه خدمت نماید تا در محیطاولیه خویش که احتمالا از وسائل و امکانات کمتری برخوردار است. صرفنظر از تمام اینها دسته مخالف اینطور استدلال مینمایند که بیگماننسبت افراد تحصیل‌کرده به احتیاجات و نیازمندیهای یک کشور در حال رشدخیلی حقیر و محدود است و آنوقت هرگاه بنا باشد این اقلیت محدود همبعنوان مهاجر بخارج مسافرت کنند بدون شک در اثر قلت کارشناس رشداقتصاد جامعه مذکور دچار رکود چشمگیری خواهد شد بهمین دلیل ایندسته معتقدند که فرار مغزهای تحصیل کرده بخارج نه تنها از رشد طبیعیجلوگیری خواهد کرد بلکه حتی ممکن است کشور در حال توسعه را دوچاریکنوع توقف و پسروی کرده و بیش‌ازپیش نیازمند و محتاج ممالک پیشرفتهسازد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.