Skip to main content
فهرست مقالات

نکات اساسی برنامه ریزی در موسسات بازرگانی

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : برنامه ، اطلاعات ، بازرگانی ، برنامه‌ریزی در موسسات بازرگانی ، کارکنان ، نفت ، مدیران ، برنامه‌ریزی ، تجاری ، طرحهای بازرگانیتجارت مدیران موسسات تجاری

خلاصه ماشینی:

"متخصصین پیش‌بینی‌های اقتصادی و بررسی بازار میتوانند با جمع‌آوریاطلاعات درباره برنامه‌هائی که بایستی اساس کار موسسات تجاری باشد مفیدواقع شوند،اما تصمیم درباره اینکه چه کاری و به چه طریقی باید انجام شوداز جمله تصمیمات تجاری بوده،که بوسیله هیئت‌مدیره موسسه اتخاذ میشوداین نظریه عموما بوسیله مدیران سازمانها مورد تائید قرار گرفته و در مصاحبه‌ایکه با مدیران شرکتها بعمل آمده نتیجه گرفته شده است که در شرکتهائی کهدارای وپارلمان برنامه‌ریزی بوده‌اند،کار این دپارتمانها اتخاذ تصمیم امورتجاری نبوده بلکه این دپارتمانها هیئت‌مدیره را،با جمع‌آوری اطلاعات،مشخص کردن مسایل،و ادامه پیشنهادات و رویه‌هائی که برای تشکیلات و یاتجدیدنظر برنامه‌ها لازم است،کمک می‌کنند. الف-آیا کلیه ارقام و حقایق لازم و مربوط جمع‌آوری شده‌اند؟ ب-آیا حقایق جمع‌آوری شده بحد کافی جامعیت دارد که همه فعالیتهارا دربربگیرد؟ ج-آیا به سلسله مراتب سازمانی توجه شده است؟ د-آیا پیشنهادات و نظرات کارمندان مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ (2)-تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات:در این مرحله هر جزءاز اطلاعات جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین نسبت به کل آنها نیزاقدام به آزمایش میشود،سعی میشود روابط علی تعیین شد و ارقام و حقایقنزدیک به برنامه بررسی و ارزیابی شود. بهمینترتیب سئوالات زیر برای تکمیل این مرحله مطرح میشود: الف-آیا طرح تفصیلی و برنامه زمانی کار بدقت تهیه شده‌اند؟ ب-آیا دستور العمل‌های تفصیلی شامل همه فعالیتهای برنامه میباشد؟ ج-آیا در مورد برنامه انتخابی،اطلاعات کافی به کلیه پرسنل مربوطداده شده است؟ د-آیا فرمهای انجام کار و ملزومات فراهم شده است؟ گرچه مطالب فوق الذکر در بهبود اجرای برنامه موثر است ولی بایدتوجه داشت که درجه موفقیت هر برنامه با شدت تحت‌تاثیر رفتاری که کارمنداننسبت به شغلشان دارند،قرار میگیرد،بنابراین برنامه‌ریز باید به مهارتهاو محدودیتهای افرادی که برنامه را اجرا می‌کنند توجه نماید زیرا اگر آنهافاقد مهارت لازم و تربیت کافی باشند اجرای برنامه بزحمت ممکن خواهدشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.