Skip to main content
فهرست مقالات

کشتیرانی هند

کلید واژه های ماشینی : هند ، کشتیرانی هند ، دریانورد ، شرکت سهامی کشتیرانی هند ، شرکت سهامی کشتیرانی هند رشدی ، تجارتی ، تسهیلات ، آلمان ، دولت ، توسعه ناوگان تجارتی هند

خلاصه ماشینی:

"اینشرکت در نظر دارد ظرفیت کشتی‌هایخود را طی چند سال آینده دوبرابرسازد و برای این منظور کشتی‌هایمتعددی به کارخانه کشتی‌سازی هندکارخانه‌های خارجی سفارش دادهاست. قبل از اینکه هند بفکر ساختنو یا تهیه نمودن کشتی‌های بزرکببافتد برای این کشور لازم خواهدبود که وضع بنادر خود را بررسیکند. برای تامیناین منظور دولت هند تصمیم گرفتهاست ناوگان تجارتی خود را در سال72-1971 به سه میلیون تن و درسال 75-1974 به 4/5 میلیونبرساند. علاوهبر این هند برای رفاه و سلامت دریانوردانخود اهمیت زیادی قائل است ویک هیئت ملی برای نظارت بر اموررفاه دریانوردان تشکیل داده کهاقداماتی برای آن‌ها بعمل آورده کهشامل فراهم نمودن تسهیلات پزشکیو صندوق بازنشستگی نیز میباشد. دولت آلمان در اقدامات بغرنجاقتصادی جدید خود هنوز از پشتیبانیکامل بانک مرکزی بعنوان یک پاسدارقدیمی برای نظارت در تثبیت پولیبرخوردار است. باتفاق آراء موافقت شد کهوضع کنونی نمونه‌ایست از دوران ترقیناگهانی اقتصادی و برای تضمینثبات میزان رشد در سال 1970 اقداماتیلازم است و امسال دستمزدها و حقوق‌هابیتشر از درآمد شرکتها افزایشخواهد یافت و احتمالا مصرف بخشخصوصی حدود 7 درصد بالا خواهدرفت در این جلسه بین نمایندگانکارفرمایان و اتحادیه کارگرانتوافقهائی برای درمان این وضع بعملآمد و درباره مسائل خطمشی‌هایدستمزدها طرق بودجه نیز بحثهائیشد. برنامه شامل هشت نکته زیر است: 1-ضمن اینکه بودجه دولت فدرالآلمان در سال 1970 باید برای سال8/8 درصد رشد نسبت بسال گذشتهداشته باشد باضافه 2700 میلیونمارک بعنوان ذخیره احتیاطی باید درنیمه اول سال 1970 در تقلیل هزینه‌هانهایت تلاش بعمل آید و در نیمه اول سالباید هزینه‌ها فقط بمقدار کمتری ازشش ماهه اول سال 1969 بالتربرود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.