Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی کسری بازرگانی پاکستان در سال های 1970 و 1975

کلید واژه های ماشینی : صادرات ، واردات ، پاکستان ، اطلاعات ، پیش‌بینی کسری بازرگانی پاکستان ، تولید داخلی ناویژه ، کسری بازرگانی پاکستان در سال ، درصد تولید داخلی ناویژه ، مصرف ، سرمایه

خلاصه ماشینی:

"در همین سال،پس‌اندازداخلی تقریبا 912 درصد تولید داخلیناویژه بقیمت بازار بود یکی ازخصوصیات بازار اقتصاد پاکستان ایناست که سهم کشاورزی در تولید داخلیناویژه زیاد(48 درصد)و سهم بخشتولیدات صنعتی تقریبا کم است(11/5درصد)در حالیکه در سال 65-1964مجموع صادرات این کشور بالغ بر8/8 درصد تولید داخلی ناویژه بودواردات کالاها و خدمات به 15 درصدآن بالغ گردید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) توضیح معادلات: معادله مصرف:اطلاعات مربوطبه گذشته نشان میدهند که نرخ متوسطمصرف در دوره مورد ملاحظه بسیارزیاد بوده است. 0/9795-300/8- tX 3054+7082/62--tM (337%) برطبق معادله مزبور،تمایل نهائیبه واردات در دوره مورد مطالعه بیشاز 30 درصد بود و این امر گویایاتکای نسبتا زیاد اقتصاد پاکستان رویبازرگانی خارجی است. در عوض،نسبت بازده-سرمایه بمیزان 3/0 که از طرف کمیسیونبرنامه‌ریزی پاکستان در برنامه سوماین کشور(70-1965)مورد استفادهقرار گرفته،در این مقاله برای اصلاح (به تصویر صفحه مراجعه شود)تابع تولید بکار رفته است. منطق این روش پیش‌بینی ایناستکه برای یک نرخ نهائی پس‌اندازمعین،نسبت سرمایه-بازده نهائیو آهنک رشد صادرات که بطور برون‌زاتعیین گردد،حجم معین واردات امکان-پذیر است و بنابراین واردات بصورتباقیمانده از خرج درآمد،تعیین میگردد. منطق مولد عمل در این پیش‌بینی‌هااین است که با معلوم بودن نرخ وارداتنسبت نهائی بازده-سرمایه و آهنکرشد صادرات که بطور برون‌زا تعیینگردیده،مقادیر معین مصرف(باپس‌انداز)،تحت نرخ‌های مختلففرضی برای رشد تولید داخلی ناویژه،بشرط برابری میان شکاف بازرگانی وشکاف کل منابع را برآورد خواهدساخت. نرخ نهائی واردات میان سال آغاز (به تصویر صفحه مراجعه شود)(1963)و سال پایان پیش‌بینی(1975)براساس 7-6 درصد بودن نرخ رشدتولید داخلی ناویژه،بین 13-10درصد حساب شده است(جدول 5) برطبق پیش‌بینی(ب)،که مبتنیاست بر تابع تاریخی و سابق واردات،شکاف بازرگانی بمیزان قابل ملاحظه وتا حد زیادی باقی میماند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.