Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید - مطالعه موردی شهر پردیس تهران -

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 101 تا 128)

چکیده:

تراکم جمعیت شهری به همراه صنعتی شدن، انتظارات بالا رفته اشتغال، محیط زیست و نظایر آن، همه مسایلی خاص هستند، اما حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. یکی از راهکارهایی که در پاسخ به مسایل بالا فراهم آمده ایجاد شهرهای جدید در اطراف کلان شهرها می باشد. این شهرها ویژگی های متفاوتی را با خود پدید آورده اند و شیوه های تازه زندگی و ارزش های مادی جدید، این نقاط را به مراکز پویایی در جامعه تبدیل نموده است. در این شهرها «ایستایی فرهنگی» را نمی توان انتظار داشت. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی ساکنان شهرهای جدید می باشد که مطالعه موردی آن در شهر پردیس تهران انجام شده است. از آنجا که جریان شهرنشینی موجب تغییر ساختارهای اجتماعی و روابط اجتماعی شده و پدیده افزایش جمعیت، بخش مسلم کلان شهرها گردیده، جامعه شناسان شهری به سیاستگذاری در مورد خط مشی جامعه شهری و روابط انسانی موجود در آن پرداخته اند. پژوهش حاضر به روش پیمایشی(Survey study) ، در مقطع زمانی 1388 و در شهر جدید پردیس صورت گرفته است. حجم داده های مورد نیاز تحقیق از دو طریق پرسشنامه و مراجعه به اسناد جمع آوری گردید و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد. پس از استخراج و پردازش داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های آماری مناسب برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، دو روش آماری تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس به کمک نرم افزارهای spss و Lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان هویت اجتماعی شهری بر حسب متغیرهای نوع منزل مسکونی، قومیت و تحصیلات افراد متفاوت است. نتایج تحلیل رگرسیونی هم نشان داد که متغیر خدمات و فعالیت های تولیدی بیشترین تاثیر بر میزان هویت اجتماعی شهر جدید پردیس داشته است. در درجه بعد، فضای اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی و بالاخره متغیرهای امنیت عاطفی و روانی شهروندان و وجود راههای ارتباطی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر هویت اجتماعی ساکنان داشته اند. ضریب تعیین مدل (ضریب عدم تعیین 1-psi) برابر با 1-0.62=0.38 به دست آمد. یعنی 38 درصد از متغیر وابسته یعنی هویت اجتماعی شهر جدید، توسط این مدل تبیین شده است و این نشانگر برازش خوب مدل می باشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی ساکنان شهرهای جدید می‌باشد که مطالعهموردی آن در شهر پردیس تهران انجام شده است. متغیرهای پژوهش،گویه‌های مربوطه و نحوۀ شاخص‌سازی متغیر وابسته پژوهش،هویت اجتماعی شهر جدید و متغیرهای مستقل پژوهش نیزشامل تحصیلات،نوع منزل،خدمات و فعالیت‌های تولیدی،فضای اجتماعی،فرهنگی،جغرافیایی،راه‌های ارتباطی و امنیت عاطفی و روانی شهروندان می‌باشند که گزینش اینمتغیرها و انتخاب گویه‌های مربوطه برای سنجش آنها براساس مبانی نظری،بررسیمنابع موجود و مطالعات انجام‌شده صورت گرفته است. به عبارت دیگر میزان هویت اجتماعی شهری در بین افراد مورد مطالعهبرحسب قومیت آنها متفاوت است و مراجعه به نتایج پس آزمون نشان می‌دهد کهبیشترین میزان آن مربوط به فارس‌ها می‌باشد(برابر با 60/85)که بیشترین اختلاف{o(1). هم‌چنین نویسندگان در پی‌پاسخ به این سؤال بودند که آیا بین میزان تحصیلاتشهروندان و هویت اجتماعی شهر جدید پردیس رابطه وجود دارد یا خیر؟برای اینمنظور از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج زیر را در بر داشت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحصیلات به‌عنوان یکی از متغیرهای ساختاری در شهر از اهمیت بالایی برخورداراست و به همین علت،در رابطه با میزان هویت شهری مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که مقادیر موجود در مدل نشان می‌دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل می‌توان گفت که متغیر 1X (خدمات وفعالیت‌های تولیدی)بیشترین تأثیر را بر روی میزان هویت اجتماعی شهر جدید پردیسداشته است."

کلیدواژه ها:

هویت اجتماعی ،شهرسازی ،شهرهای جدید ،سرریزپذیری جمعیت ،هویت شهری

کلید واژه های ماشینی:

شهر ، هویت ، هویت اجتماعی شهر جدید ، شهرهای جدید ، شهر جدید پردیس ، شهر پردیس ، میزان هویت اجتماعی شهری ، مطالعۀ موردی شهر پردیس تهران ، جمعیت ، شهروندان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.