Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 53 تا 72)

کلیدواژه ها :

Q توبین ،ارزش افزوده بازار ،نظام راهبری شرکتی ،بازده سالانه سهام ،نرخ بازده داراییها

کلید واژه های ماشینی : بورس اوراق بهادار تهران ، ارزیابی عملکرد ، راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ، ارزیابی عملکرد شرکتها ، معیارهای ارزیابی عملکرد ، عملکرد شرکتها ، نظام راهبری شرکتی ، بازده ، کیفیت نظام راهبری شرکتی ، ارزش افزوده بازار

ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم­گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 89 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیاز برای دوره شش ساله مورد پژوهش (86-81) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد در پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرمؤظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. آزمونهای آماری توسط چهار الگوی چند متغیره (به ازای هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد، یک مدل) انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت نظام راهبری شرکتی و چند معیارارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها، Q توبین،بازده سالانه سهام و ارزش افزوده بازاردر بورس اوراق بهادار تهران است. از آنجا که برای کیفیت نظامراهبری شرکتی دو معیار درصد مدیران غیر موظف و درصد سرمایه گذاران نهادی در نظرگرفته شده و برای معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته،چهار معیار نرخ بازده داراییها،نسبت Q توبین،بازده سالانه سهام و ارزش افزده بازار لحاظ شده است،فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تدوین شد: 1. &%00108SHDG001G% جزیه و تحلیل نتایج رابطه بین کیفیت نظام راهبری شرکتی و نرخ بازده داراییها:نتایج این پژوهش بیانگر رابطۀمثبت و معنی دار بین نرخ بازده داراییها و درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره در سطحاطمینان 95 درصد است. رابطه بین کیفیت نظام راهبری شرکتی و بازده سالانه سهام:نتایج این پژوهش بیانگر رابطۀمثبت و معنی دار بین بازده سالانه سهام و درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره در سطحاطمینان 95درصد است. رابطه بین کیفیت نظام راهبری شرکتی و ارزش افزوده بازار:نتایج این پژوهش بیانگررابطۀ مثبت و معنی دار بین ارزش افزوده بازار و درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره درسطح اطمینان 95 درصد است. این تحقیق به بررسی رابطه بین معیارهای نظام راهبری شرکتی و شاخصهای ارزیابی عملکرد همچوننرخ بازده داراییها، Q توبین،بازده سالانه سهام و ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادارتهران می‌پردازد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین کیفیت نظام راهبریشرکتی و نرخ بازده دارایها، Q توبین،بازده سالانه و ارزش افزوده بازار در سطحاطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.