Skip to main content
فهرست مقالات

دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری: دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی:استان آذربایجان غربی)

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 73 تا 88)

کلیدواژه ها :

آموزش حسابداری ،دانش و مهارتهای مورد نیاز ،مهارتهای تجاری ،مدیریتی

کلید واژه های ماشینی : حسابداری ، دانش ، برنامه‌های کنونی آموزش حسابداری ، اطلاعات ، حرفه و دانشجویان حسابداری ، دانش‌آموختگان رشته حسابداری ، دانش‌آموختگان رشته حسابداری و اهمیت ، دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری ، شاغلان در حرفه ، دیدگاه‌های استادان دانشگاه

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش آموختگان رشته حسابداری و اهمیت آن از دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری است. برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق سه فرضیه مطرح، و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج آزمون فرضیه­های اول و دوم با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی­داری 05/0 ، نشان می­دهد که بین دیدگاه­های سه گروه در خصوص اهمیت برخی از دانش و مهارتهای مطرح شده و نیز کفایت ارائه آنها توسط برنامه­های کنونی آموزش حسابداری، تفاوت معنی­دار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه سوم با به کارگیری روش تحلیل عاملی، بیانگر برتری آموزش مهارتهای تجاری/ مدیریتی در برنامه آموزشی است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج آزمون فرضیه‌های اول و دوم با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه در سطحمعنی داری 5%،نشان می‌دهد که بین دیدگاه‌های سه گروه در خصوص اهمیت برخی ازدانش و مهارتهای مطرح شده و نیز کفایت ارائه آنها توسط برنامه‌های کنونی آموزشIB}(*)دانشیار دانشگاه الزهرا«س» (**)استادیار دانشگاه الزهرا«س» (***)کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه الزهرا«س» {IBحسابداری،تفاوت معنی‌دار وجود دارد. جدول شماره 1:نتایج آماری پرسشنامه‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) رضیه‌های تحقیق با مطالعه ادبیات فرضیه‌های زیر طراحی شد: 1)بین دیدگاه‌های استادان دانشگاه،شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری درخصوص اهمیت دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش آموختگان مقطع کارشناسیحسابداری،تفاوت معنی‌دار وجود دارد. 2)بین دیدگاه‌های استادان دانشگاه،شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری درخصوص کفایت ارائه دانش و مهارتهای مورد نیاز توسط برنامه کنونی آموزش حسابداری،تفاوتهای معنی دار وجود دارد. در نتیجه از دید گاه استادان دانشگاه،شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری درمحیط تجاری کنونی ایران،اولویت برتر برنامه آموزش حسابداری،آموزش مهارتهایتجاری/مدیریتی شامل توانایی بازاریابی،آشنایی با راهبردهای تجاری،آشنایی با تجارتجهان،مهارت فروش،آشنایی با زنجیره تهیه و توزیع کالا و مهارت مشتری مداریاست که به منزله تأیید فرضیه سوم تحقیق است. جدول شماره 4:خلاصه عاملهای تحقیق و سهم هر یک از آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) تیجه گیری و پیشنهادها این تحقیق به بررسی دیدگاه‌های استادان دانشگاه،شاغلان در حرفه و دانشجویانحسابداری در مورد اهمیت دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش آموختگان رشتهحسابداری و کفایت ارائه آنها توسط برنامه کنونی آموزش حسابداری پرداخته است. ادداشتها (1)- Sundem (2)- Williams (3)- Albrecht and Sack (4)- Chabrow and Hayes (5)- Forristal (6)- Boyce (7)- Jacobs (8)- Lin (9)- Ragothaman,Lavin and Davis (10)- Blazey (11)- Paisey (12)- Factor Analysis نابع {E-مجتهدزاده،ویدا،«برنامه آموزش حسابداری در دانشگاه‌های ایران(مقطع کارشناسی)»،فصلنامهعلوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)»،سال یازدهم،شماره‌های 37 و 38(بهار و تابستان)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)