Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آگاهی و نگرش متخصصین و دستیاران اطفال در مورد سوء رفتار با کودکان

نویسنده:

(5 صفحه - از 83 تا 87)

کلید واژه های ماشینی : نگرش متخصصین و دستیاران اطفال، اطلاعات، میزان آگاهی و نگرش متخصصین، نگرش، دستیاران، نگرش متخصصین اطفال و دستیاران، متخصصین، سو رفتار با کودکان، آگاهی و نگرش متخصصین اطفال، سوء رفتار

زمینه و هدف: پزشکان، به ویژه متخصصین اطفال در خط مقدم تشخیص سو رفتار با کودکان می باشند. این مطالعه به بررسی میزان آگاهی و نگرش متخصصین اطفال و دستیاران این رشته در مورد سو رفتار با کودکان - مساله ای که در کشور ما چندان به آن توجه نشده است - می پردازد. روش بررسی: این بررسی مقطعی، توسط پرسشنامه نیمه ساختار یافته که بر اساس متون معتبر سو رفتار با کودکان تهیه شده بود و از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بود، انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه متخصصین و دستیاران رشته اطفال در شهر کرمان بودند. یافته ها: در این مطالعه 49 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تنها %49 ایشان در مورد سو رفتار با کودکان از اطلاعات کافی برخوردار بودند. میزان توافق با تنبیه بدنی کم بود. نگرش افراد مورد بررسی بر حسب جنس تفاوت معنی دار داشت و خانم ها مخالفت بیشتری با مصادیق کودک آزاری داشتند؛ همچنین متخصصین غیر هیات علمی نسبت به دستیاران از نگرش بهتری برخوردار بودند. بین نمره دانش و نگرش نیز ارتباط مثبت معنی دار مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاکید بر لزوم ارتقا برنامه های آموزشی در باره سو رفتار با کودکان دارد.

خلاصه ماشینی:

"میزان آگاهی و نگرش متخصیصن و دستیاران اطفال در مورد سوء رفتار با زمینه و هدف:پزشکان،به ویژه متخصصین اطفال در خط مقدم تشخیص سوء رفتار با کودکان می‌باشند. و نگرش متخصصین اطفال و دستیاران این رشته در مورد سوء رفتار با کودکان-مساله‌ای که در کشور ما چندان به آن توجه نشده است‌ روش بررسی:این بررسی مقطعی،توسط پرسشنامه نیمه ساختار یافته که بر اساس متون معتبر سوء رفتار با کودکان تهیه شده بود و از روایی و جمعیت مورد مطالعه متخصصین و دستیاران رشته اطفال در شهر کرمان بودند. یافته‌ها:در این مطالعه 49 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تنها 49% ایشان در مورد سوء رفتار با کودکان از اطلاعات کافی برخوردار بودند، نگرش افراد مورد بررسی بر حسب جنس تفاوت معنی‌دار داشت و خانم‌ها مخالف بیشتری با مصادیق کودک‌ آزاری داشتند؛همچنین متخصصین غیر هیات علمی نسبت به دستیاران از نگرش بهتری برخوردار بودند. نتیجه گیری:نتایج این پژوهش تاکید بر لزوم ارتقا برنامه‌های آموزشی درباره سوء رفتار با کودکان دارد. کودکان هدف مطالعه حاضر بررسی میزان آگاهی و نگرش متخصصین‌ متخصصین اطفال و دستیاران این رشته در شهر کرمان مورد بررسی‌ در این تحقیق 49 نفر از متخصصین اطفال و دستیاران این‌ بین دانش و نگرش افراد مورد مطالعه نیز ارتباط مثبت مشاهده‌ دستیاران تخصصی اطفال نیز در بررسی دیگری در مورد ناکافی بودن اطلاعاتی که در مودر جدول 2:نگرش متخصصین و دستیاران اطفال در مورد کودک‌آزاری‌ در حالی که در سایر مطالعات این میزان بالاتر از مطالعه اخیر بین مطالعه اخیر و مطالعات فوق نمایانگر این است که در زمینه‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.