Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تنش شغلی و عوامل موثر در آن در پزشکان شاغل در پزشکی قانونی شهر تهران در پاییز 1384

نویسنده:

(7 صفحه - از 144 تا 150)

کلید واژه های ماشینی : تنش ، پزشکی ، پزشکان شاغل در پزشکی ، بررسی میزان تنش شغلی ، میزان تنش ، عامل تنش ، تنش شغلی ، پزشکی قانونی ، متخصص‌ها تنش بیشتری نسبت ، اطلاعات

زمینه و هدف: تنش(استرس)شغلی به صورت عدم هماهنگی بین نیازهای شغلی با توانایی‌ها، قابلیت‌ها و خواسته‌های فرد تعریف می‌شود. تنش شغلی دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمی، روانی و رفتاری است.پزشکان شاغل در پزشکی قانونی به جهت ماهیت و نوع کارشان در معرض عوامل تنش‌زا(استرسور)های گوناگون قرار دارند.مطالعه فوق به هدف تعیین میزان تنش شغلی و عوامل موثر در آن در پزشکان شاغل در پزشکی قانونی تهران انجام شده است. روش بررسی: این تحقیق به صورت مطالعه مقطعی بر روی پزشکان شاغل در پزشکی قانونی تهران در پاییز 1384 انجام شده است.برای سنجش تنش از پرسشنامه تنش شغلی‌{L wopisO L}استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار{L SSPS L}ویرایش 5/11 استفاده شده است.برای بررسی ارتباط متغیرها با میزان تنش از آزمون‌{L tset-T L}استفاده شده است.در کلیه آزمون‌های آماری انجام شده، خطای نوع اول معادل 05/0در نظر گرفته شده است. یافته‌ها: از حدود 110 نفر پزشک شاغل در پزشکی قانونی که دارای معیارهای ورود بودند، 81 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند، که میزان پاسخ‌دهی حدود 74%بود.بیشترین میانگین نمره تنش‌زایی مربوط به ابهام نقش(9/28)و مسئولیت‌پذیری(9/26)بود.میزان تنش در افراد مسن بیشتر از افراد جوانتر بود.همچنین افراد با سابقه کاری بیشتر و متخصص‌ها تنش بیشتری نسبت به افراد با سابقه کاری کمتر و پزشکان عمومی داشتند. مردها نیز تنش بیشتری را تحمل می‌کردند و این نتایج از نظر آماری معنی‌دار بود.میزان صحت پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ در حد 83/0#$#بود. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بیشترین عامل تنش‌زا مربوط به ابهام نقش و مسئولیت پذیری بوده است لذا توصیه می‌شود که جهت کاهش تنش وظایف کاری پزشکان مشخص‌تر شده و سازمان، اطلاع رسانی بهتر و حمایت بیشتری از آنان انجام دهد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بیشترین عامل تنش‌زا مربوط به ابهام نقش و مسئولیت پذیری بوده است لذا توصیه می‌شود که جهت کاهش تنش وظایف کاری پزشکان مشخص‌تر شده و سازمان، اطلاع رسانی بهتر و حمایت بیشتری از آنان انجام دهد. اطلاعات مربوط به میزان تنش‌ همانطور که درجدول شماره 3 مشاهده می‌شود اکثر افراد تحت جدول 2-فراوانی نسبی متغیرهای کیفی در پزشکان شاغل در پزشکی قانونی‌#$# (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 3-فراوانی نسبی تنش کلی و شدت اثر هر عامل تنش‌زا#$#مطالعه، تنشی در حد کم تا متوسط دارند و هیچ کدام از افراد فوق از تنش شدید رنج نمی‌برند. همچنین در مورد ارتباط هر یک از عوامل تنش‌زا با جنسیت، مردان از بار کاری(008/0{L eulavP L})، عدم کفایت نقش و تعارض نقش(025/0{L eulavP L})و مسئولیت‌پذیری(013/0{L eulavP L}) بیشتری رنج می‌برند و این نتایج کاملا قابل توجیه است چون مردان نسبت به زنان معمولا در پست‌های بالاتر سازمانی بوده، مسئولیت بیشتری دارند و زنان بعلت وظایف خانه‌داری و مادری کمتر دچار عدم کفایت نقش می‌شوند. تنش‌های غیر شغلی شامل مواردی است که جدا از شغل افراد هستند مانند مشکلات خانوادگی و مسائل شخصی افراد، نکته مهم این است که جدا کردن این عوامل تنش‌زا از عوامل تنش‌زای شغلی بسیار (4)-{L rotceridnI ssertS lanoitapuccO L}P} سخت است، زیرا به شدت به هم آمیخته‌اند و بر هم تأثیر می‌گذارند؛ یعنی وقتی فرد در محیط کار مشکل داشته باشد، زندگی شخصی نیز دچار مشکل می‌گردد و این موضوع باعث تشدید تنش و افت کیفیت کاری وی خواهد شد و دوباره تنش وی تشدید شده و یک سیکل بسته خواهیم داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.