Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر علی خودگردانی والدین در خودگردانی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت درسی آنان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 135 تا 154)

کلیدواژه ها :

تحلیل مسیر ،دانش‌آموز ،خودگردانی ،پیشرفتتحصیلی ،خودگردانی والدین ،خودگردانی تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : والدین، دانش‌آموزان، مسیر بیانگر تأثیر مستقیم خودگردانی، بررسی تأثیر علی خودگردانی والدین، ارائه خودگردانی، پیشرفت تحصیلی، تأثیر علی ارائه خودگردانی تحصیلی، تأثیر مستقیم خودگردانی والدین، تحلیل مسیر بیانگر تأثیر مستقیم، والدین بر خودگردانی تحصیلی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر علی ارائه خودگردانی تحصیلی توسط والدین بر خودگردانی تحصیلی و پیشرفت درسی دانش‌آموزان است. بدین منظور، تعداد 201 دانش‌آموز (81 پسر و 120 دختر) از کلاس اول دبیرستان انتخاب و با پاسخگویی به پرسشنامه "ارائه خودگردانی توسط والدین" (اقتباس از مارتینزپونز، 1996) ادراک خود را از تأثیر والدین بر رفتارهای خودگردانی خویش نشان دادند؛ و همچنین پرسشنامه خودگردانی تحصیلی را نیز تکمیل کردند. از میانگین نمرات نهایی دروس ریاضی و ادبیات فارسی به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر بیانگر تأثیر مستقیم خودگردانی والدین بر خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان و نیز تأثیر مستقیم خودگردانی دانش‌آموزان بر پیشرفت درسی آنان است. همچنین، ارائه خودگردانی توسط والدین از راه تأثیر بر خودگردانی دانش‌آموزان بطور معنی‌داری پیشرفت درسی را تبیین می‌کند. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که یکی از مؤلفه‌های خودگردانی والدین، یعنی تشویق، به عنوان عاملی مهم، بعد از خودگردانی تحصیلی، در تبیین پیشرفت درسی دانش‌آموزان محسوب می‌گردد. یافته‌ها بیانگر راهکارهایی جهت افزایش خودگردانی والدین در برنامه‌های آموزش خانواده و ارتقاء خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان است.

خلاصه ماشینی:

"Parental Inducement of Academic Self-Regulation 2. اگرچه همبستگی میان ارائه خودگردانی توسط والدین و پیشرفت تحصیلی معنی‌دار (04/0P < 14/0=(r شده بود اما وقتی تأثیر واسطه‌ای خودگردانی دانش‌آموزان درنظر گرفته شد، ضریب مسیر معنادار نشد. (فرضیه سوم) بر اساس ضرایب حاصله می‌توان الگو را به شکل زیر ترسیم کرد: [به تصویر صفحه مراجعه شود] 34/0 54/0 پیشرفت تحصیلیخودگردانیارائه خودگردانی توسط والدین در این الگو، مسیر میان خودگردانی والدین و پیشرفت تحصیلی حذف شده است و در نتیجه، ضرایب مسیر برابر با ضرایب حاصل از همبستگی پیرسون شده‌اند. رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر مولفه‌های خودگردانی [به تصویر صفحه مراجعه شود] والدینی و خودگردانی دانش‌آموزان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متغیر مستقلPtBeta ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرمشق دهی03/0 -32/0 -750/0 تشویق26/024/3001/0 تسهیل12/0 -34/1- 180/0 پاداش16/0-92/1- 060/0 خودگردانی‌تحصیلی37/074/40001/0 (عرض از مبدأ)00019/2 030/0 R43/0 2R18/0 2R تعدیل شده16/0 خطای معیار80/3 195و5F82/8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطابق جدول شماره 4، خودگردانی تحصیلی با ضریب بتای معادل 37/0 در درجه اول اهمیت از نظر پیش بینی پیشرفت تحصیلی قرار دارد و بعد از آن تشویق با ضریب بتای معادل 26/0 قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه ارائه خودگردانی توسط والدین، که از 4 مؤلفه تشکیل شده بود، تأثیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی ندارد و تأثیر آن غیرمستقیم و از راه خودگردانی تحصیلی در دانش‌آموزان است و به همین دلیل نیز پیکان بین این دو متغیر حذف گردید؛ اما تشویق دارای تأثیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی است. بنابراین، بهتر است مجموع چهار مؤلفه را به عنوان یک عامل کلی "ارائه خودگردانی والدینی" محسوب کرد و در هماهنگی با الگو چنین نتیجه گرفت که ارائه خودگردانی توسط والدین بر خودگردانی تحصیلی تأثیر می‌گذارد و خودگردانی تحصیلی نیز پیشرفت درسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. '''''''' Test of a Model of Parental Inducement of Academic self - Regulation."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.