Skip to main content
فهرست مقالات

زنان و نهادهای مدنی؛ مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (37 صفحه - از 63 تا 99)

کلید واژه های ماشینی : زنان ، مشارکت مدنی زنان ، اجتماعی ، ایران ، نهادهای مدنی ، سیاسی ، عام ، راهبردهای مشارکت مدنی زنان ، توسعه ، زنان و نهادهای مدنی

پائین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقا آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها، هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی، پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقا کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش با رجوع به اغلب دیدگاه‌های نظری و منابع تجربی موجود و بهره‌گیری از نتایج به‌دست آمده از مرور آن‌ها و با اتکا به دیدگاه‌ها یا بینش و تجارب عملی خود پژوهشگر برای تحلیل جامعه‌شناختی مشارکت مدنی زنان در ایران چارچوبی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی ارائه گردیده است: {Jفرضیه‌های اصلیJ} در سطح کلان-میزان مشارکت مدنی زنان‌با مشخصات محیط اثباتی-هنجاری استان یا شهرستان محل زندگی آنان در سطح کلان رابطه دارد:زنان ساکن در استان‌ها و شهرستان‌های دارای موقعیت جغرافیایی-سیاسی مرکزی یا نیمه‌مرکزی،سطح توسعه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بالاتر و میزان تراکم جمعیت بیشتر،مشارکت مدنی بیشتری دارند. تحلیل واریانس فعالیت مدنی زنان با متغیرهای کلان >CS< {Jتحلیل دومتغیری مشارکت مدنی زنان با متغیرهای سطوح میانی و خردJ} براساس نتایج تحلیل‌های دومتغیری که خلاصه‌ای از برخی موارد آن در جدول شماره 2-5 آمده است می‌توان گفت که مشارکت مدنی زنان با محیط زندگی و موقعیت خاص اجتماعی شدن آنان و ورودی‌های حاصل از آن نظیر پایگاه اجتماعی و نقشی که در جامعه به دست می‌آورند،احساسی که از محیط هنجاری خود پیدا می‌کنند،پنداشت آنان از اعیان فرهنگی و اجتماعی،ارزش‌ها و نگرش‌ها،هویت اجتماعی،میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی حاصل از نظام شخصیتی آنان یعنی آمادگی آنان برای عمل رابطه معنی‌داری دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.