Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در کلان شهرهای ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 418 تا 443)

کلیدواژه ها :

حکمت مدیریتی Managerial wisdom ،سازه چندبعدی construct Multidimensional ،ماهیت متنی یا وابسته به قرائن Contextual nature ،مدیران ناجا Police manugers

کلید واژه های ماشینی : ترافیک ، مدیریت ، حمل‌ونقل ، مدیریت یک‌پارچه ترافیک ، مدل ، مدیریت یک‌پارچه ترافیک رابطه ، مدیریت یک‌پارچه حمل‌ونقل و ترافیک ، ترافیک شهری ، مدیریت یک‌پارچه حمل‌و‌نقل و ترافیک ، مدیریت بر مهندسی ترافیک

زمینه و هدف: در عصر بی‌اعتمادی و تلاطم شدید ‌محیطی اتکای صرف به دانش و تجربه مدیریتی راهی به مقصود نخواهد برد. مدیریت رویدادهای غیرمنتظره به چیزی بیش از علم و تجربه نیاز دارد. مطالعه مدیریت در عصر کنونی نوعی رجعت به یکی از اندیشه‌های فیلسوف بزرگ یونانی (ارسطو) به نام حکمت عملی یا دوراندیشی را نشان می‌دهد. این مقاله بر آن است تا بنا به ماهیت ذاتی کارویژه‌های ناجا، عوامل کلیدی شکل‌دهنده حکمت عملی در مدیریت (حکمت مدیریتی) را واکاوی کند و نوعی اولویت‌بندی‌ از آن را ارائه دهد. حکمت مدیریتی اشاره به اتخاذ تصمیمی دارد که در آن پیوند عقلانیت و اخلاق، صلاح عامه یا خیر همگانی را رقم می‌زند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف «توسعه‌ای»، از نظر طرح پژوهش «توصیفی» و از نظر روش پژوهش از نوع «همبستگی» به حساب می‌آید. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای بررسی نگرش 100 نفر نمونه از مدیران و فرماندهان ناجا استفاده‌شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های دوجمله‌ای و فریدمن استفاده گردید. یافته‌ها: در بین مدیران و فرماندهان برداشت مشترکی از حکمت مدیریتی وجود دارد؛ کلیه عناصر شناسایی‌شده در تشکیل حکمت مدیریتی نقش دارند و در نهایت اینکه میزان اهمیت عناصر شناسایی‌شده در رابطه با حکمت مدیریتی با یکدیگر متفاوت می‌باشد. نتیجه‌گیری‌: بر مبنای نتایج حاصله می‌توان حکمت مدیریتی را یک مفهوم چندبعدی دانست که با تکیه بر عناصر تشکیل‌دهنده آن پاسخگوی مسائل سازمانی و امور انسانی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"به‌علاوه بهمنظور بررسی روابط بین متغیرهای مستقل از ماتریس کوواریانس استفاده شده است وهمان‌طورکه مشاهده می‌شود مدیریت ناوگانی و شبکه حمل‌ونقل عمومی با مدیریت برسفرهای شهری(0/42)،مدیریت بر فرهنگ‌سازی(0/24)و مدیریت بر مهندسی ترافیک(0/16)رابطه مستقیم معنادار دارد. به‌علاوه به‌منظور بررسی روابطبین متغیرهای مستقل از ماتریس کوواریانس استفاده شده است و همان‌طورکه مشاهدهمی‌شود مدیریت بر فرهنگ‌سازی با مدیریت بر سفرهای شهری(0/25)،مدیریت ناوگانیو شبکه حمل‌ونقل عمومی(0/24)،مدیریت بر شبکه ترافیک(0/25)،مدیریت برتصادفات و اعمال،تدوین و به‌هنگام‌سازی قوانین و مقررات(0/22)و مدیریت بر مهندسیترافیک(0/34)رابطه مستقیم معنادار دارد. به‌علاوه به منظور بررسی روابط بینمتغیرهای مستقل از ماتریس کوواریانس استفاده شده است و همان‌طورکه مشاهدهمی‌شود مدیریت بر شهرسازی با مدیریت بر سفرهای شهری(0/31)مدیریت برپارکینگ‌ها(0/38)مدیریت ناوگانی و شبکه حمل‌ونقل عمومی(0/22)مدیریت براورژانس‌ها(0/44)،مدیریت بر مهندسی ترافیک(0/34)و مدیریت بر استانداردسازی(0/24)مدیریت بر مهندسی ترافیک(0/34)و مدیریت بر تحقیق و توسعه(0/42)رابطهمستقیم معنادار دارد. به‌علاوه به منظور بررسی روابط بینمتغیرهای مستقل از ماتریس کوواریانس استفاده شده است و همان‌طورکه مشاهدهمی‌شود مدیریت بر اورژانس‌ها با مدیریت بر شهرسازی(0/44)،مدیریت بر شبکه ترافیک(0/41)،مدیریت بر اعمال تصادفات و به‌هنگام‌سازی قوانین و مقررات(90/13و مدیریتبر تحقیق و توسعه(0/39)رابطه مستقیم معنادار دارد. به‌علاوه به منظور بررسی روابطبین متغیرهای مستقل از پاتریس کوواریانس استفاده شده است و همان‌طورکه مشاهدهمی‌شود مدیریت بر مهندسی ترافیک با مدیریت بر سفرهای شهری(0/18)،مدیریت برپارکینگ‌ها(0/32)،مدیریت ناوگانی و شبکه حمل‌ونقل عمومی(0/16)،مدیریت برفرهنگ‌سازی(0/34)مدیریت بر شهرسازی(0/36)،مدیریت بر شبکه ترافیک(0/35)،&%01511EMMG015G% مدیریت بر استانداردسازی(0/23)،مدیریت بر تصادفات و اعمال،تدوین و به‌هنگام‌سازیقوانین راهنمای و رانندگی(0/17)و مدیریت بر تحقیق و توسعه(0/31)رابطه مستقیممعنادار دارد. به‌علاوه به منظور بررسی روابطبین متغیرهای مستقل از ماتریس کوواریانس استفاده شده است و همان‌طورکه مشاهدهمی‌شود مدیریت بر تحقیق و توسعه با مدیریت بر شهرسازی(0/42)،مدیریت بر اورژانس‌ها(0/39)،مدیریت بر تصادفات و اعمال،تدوین و به‌هنگام‌سازی قوانین و مقررات(0/32)ومدیریت بر مهندسی ترافیک(0/31)رابطه مستقیم دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.