Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 55 تا 66)

کلیدواژه ها :

سلامت روانی ،آندروژنی ،سازگاری زناشویی

کلید واژه های ماشینی : آندروژنی، سلامت روانی با سازگاری زناشویی، رابطه‌ی آندروژنی و سلامت روانی، زنان، سازگاری زناشویی، بررسی رابطه‌ی آندروژنی و سلامت، پرسش‌نامه‌ی نقش جنسیتی بم، آندروژن سازگاری و سلامت روانی، افراد آندروژن سازگاری و سلامت، هم‌بسته‌گی سازگاری زنان با آندروژنی

سازگاری زناشویی یکی از برجسته‌ترین موضوع‌های تأثیرپذیر از متغیرهای روان‌شناختی و شخصیتی است.یافته‌های پژوهشی نشان داده است که افراد آندروژن سازگاری و سلامت روانی بیش‌تری دارند.در این پژوهش نیز رابطه‌ی آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان بررسی شده است.نمونه‌ی پژوهش دربردارنده‌ی 200 آزمودنی زن است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ئی از میان زنان کارمند شهر اردبیل گزیده شدند.داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی نقش جنسیتی بم، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی گلدبرگ، و مقیاس سازگاری زناشویی اسسپنی‌یر گردآوری و با روش‌های هم‌بسته‌گی پی‌یرسون، رگرسیون چند متغیره، و آزمون t بررسی شدند.یافته‌ها نشان داد هم‌بسته‌گی سازگاری زنان با آندروژنی(38/0-r)و سلامت روانی (35/0-r)هم‌سو و معنادار(01/0-p)و رابطه‌ئی چند متغیره است.هم‌چنین زنان با آندروژنی بیش‌تر، سازگاری زناشویی بهتری از زنان با آندروژنی کم‌تر دارند.یافته‌ها نشان داد که زنان با آندروژنی کم، دارای افسرده‌گی، اضطراب، نابه‌سامانی در کارکرد اجتماعی، و دردهای بدنی بیش‌تر هستند و سازگاری زناشویی در آنان کم‌تر است.یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های دیگر هم‌خوانی دارد.توجه به نقش آندروژنی در مشاوره‌های پیش از زناشویی و هم‌چنین کاربرد آن در مراکز درمانی و بالینی از راه‌کارهای علمی این پژوهش است.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش نیز رابطه‌ی آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان بررسی شده است. یافته‌ها نشان داد هم‌بسته‌گی سازگاری زنان با آندروژنی(38/0-r)و سلامت روانی (35/0-r)هم‌سو و معنادار(01/0-p)و رابطه‌ئی چند متغیره است. یافته‌ها نشان داد که زنان با آندروژنی کم، دارای افسرده‌گی، اضطراب، نابه‌سامانی در کارکرد اجتماعی، و دردهای بدنی بیش‌تر هستند و سازگاری زناشویی در آنان کم‌تر است. ابزار پژوهش در این پژوهش، ابزارهای زیر برای گردآوری داده‌ها به کار گرفته شد: 1-مقیاس سازگاری زناشویی 1 این مقیاس که ساخته‌ی اسپنی‌یر 2 (1976)است 32 گزینه دارد و ضریب پایانی آن با ضریب آلفای کرون‌باخ 96/0 به دست آمده است. هم‌چنان که دیده می‌شود F به دست آمده معنادار است(001/0p)و متغیرهای آندروژنی و سلامت روانی 20 درصد واریانس سازگاری زناشویی را پیش‌بینی می‌کند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون t(جدول 3)نشان می‌دهد که سازگاری زناشویی و سلامت روانی در افراد دارای آندروژنی بالا به گونه‌ئی معنادار بیش‌ت راست؛ولی در افراد دارای آندروژنی پایین، اضطراب، افسرده‌گی، نابه‌سامانی در کنش اجتماعی، و دردهای بدنی به گونه‌ئی معناداری بیش‌تر دیده می‌شود(01/0-p). یافته‌ها هم‌چنین نشان داد که زنان دارای آندروژنی بالا افسرده‌گی، اضطراب، نابه‌سامانی در کارکرد اجتماعی، و دردهای بدنی کم‌تری دارند و سازگاری زناشویی در آنان بیش‌تر است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که سلامت روانی و سازگاری زناشویی در زنان دارای آندروژنی بالا و آندروژنی پایین متفاوت و این تفاوت معنادار دارد. بررسی متغیرهای پژوهش در زنان شاغل و غیرشاغل، و نگرش به نقش آندروژنی و سلامت روانی در مشاوره‌های پیش از زناشویی و هم‌چنین کاربرد آن در مراکز مشاوره و درمان از پیشنهادهای این پژوهش است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.