Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ارزش های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 1 تا 10)

مقدمه: پژوهش حاضر، با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری در پی وارسی رابطه میان ارزش های فرهنگی (فردگرایی/ جمع گرایی، مردانگی/ زنانگی، ابهام گریزی، فاصله قدرت) و استفاده از رایانه با توجه به نقش واسطه ای تمایل به نوآوری، سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده، است. روش‌: 381 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران به پرسشنامه ای متشکل از خرده مقیاس های سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده؛ گرایش به نوآوری؛ فردگرایی/ جمع گرایی؛ فاصله قدرت و ابهام گریزی و مردانگی/ زنانگی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مجذورات جزئی(PLS) استفاده شد. یافته‌ها: یافته ها به طور کلی نشان دادند که تمایل به نوآوری، سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده نقش واسطه ای را در رابطه میان جمع گرایی/ فردگرایی، ابهام گریزی، فاصله قدرت و استفاده از رایانه دارند: جمع گرایی/ فردگرایی از طریق تمایل به نوآوی، سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده اثر غیر مستقیم و مثبت بر استفاده از رایانه دارد. ابهام گریزی و فاصله قدرت نیز از طریق تمایل به نوآوری، سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده اثر غیر مستقیم و منفی بر استفاده از رایانه دارد. سهولت استفاده ادراک شده نیز از طریق سودمندی ادراک شده به صورت غیر مستقیم و مثبت بر استفاده از رایانه اثر دارد. نتیجه‌گیری: متغیرهای فردی و ارزش های فرهنگی قادر به پیش بینی میزان استفاده از رایانه در دانشجویان هستند.

خلاصه ماشینی:

"رابطه ارزش‌های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانهدر دانشجویان The relationship between Cultural Values and individual Variables With Computer use among university Students تاریخ دریافت:1389/2/7 تاریخ پذیرش:1389/11/19 جواد امانیساری بگلو*؟؟؟ ،مسعود غلامعلی لواسانی1،جواد اژه‌ای1،هیمن خضری آذر1 کیده {IBمقدمه:پژوهش حاضر،با استفاده از الگویایی معادلات ساختاری در پیوارسی رابطه میان ارزش‌های فرهنگی(فردگرایی/جمع‌گرایی،مردانگی/زنانگی،ابهام‌گریزی،فاصله قدرت)و استفاده از رایانه با توجه به نقشواسطه‌ای تمایل به نوآوری،سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده،است. با توجه به آن چه گفته شد هدف از پژوهش حاضر بررسی نقشواسطه‌ای سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده و تمایل بهنوآوری در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی(مردانگی/زنانگی،فردگرایی/جمع‌گرایی،ابهام‌گریزی و فاصله قدرت)و استفاده ازرایانه‌ها در چارچوب یک الگوی علی است. ازآن جایی که این ارتباط از طریق متغیرهای فردی یعنی سودمندیادراک شده،سهولت استفاده ادراک شده و تمایل به نوآوری درزمینه فناوری اطلاعات برقرار می‌شود،نقش واسطه‌ای باورها وانتظارات نسبت به رایانه و صفات شخصیت میان متغیرهایفرهنگی و استفاده از رایانه تایید می‌شود. همچنین معنادار بودن اثر غیر مستقیم سهولتاستفاده ادراک شده از طریق سودمندی ادراک شده براستفاده ازرایانه بیانگر آن است که حتی اگر رایانه و نرم‌افزارهای کاربردیآن با سادگی بالا و رابط گرافیکی کاربر آسان ارائه شوند،تنها درصورتی از آن استفاده می‌کنند که عملکرد کاری آن‌ها را بالا ببرد. معناداری بودن اثر غیر مستقیم تمایل به نوآوری در زمینه فناوریاطلاعات از طریق باورها براستفاده بیانگر این است که افرادنوآور عموما باورهای مثبت بیشتری نسبت به رایانه دارند وهمیشه در پی یافتن کاربردهای جدید از این فناوری هستند کهباعث می‌شوند ادراک آن‌ها از سودمندی افزایش یابد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.