Skip to main content
فهرست مقالات

نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آن ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 109 تا 118)

کلیدواژه ها :

موفقیت تحصیلی ،نوجوان ،ابعاد تربیتی ،تنظیم هیجان‌شناختی

کلید واژه های ماشینی : تنظیم هیجان ، نوجوانان ، نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی ، فرزندپروری ، هیجان شناختی در ادراک نوجوانان ، ادراک ، تنظیم هیجان شناختی در ادراک ، محبت ، فرزندپروری و موفقیت تحصیلی ، پژوهش

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان‌شناختی در رابطه با ابعاد سبک‌های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی نوجوانان انجام شد. روش‌: در یک مطالعه از نوع همبستگی، 460 دانش‌آموز (230 دختر و 230 پسر) به‌صورت تصادفی نسبتی خوشه‌ای از دبیرستان‌های شهرستان کرج انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های والدینی ادراک‌شده، پرسشنامه تنظیم هیجان‌شناختی و میانگین نمرات درسی به‌عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل مسیر، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها: تنظیم هیجان‌شناختی نقش واسطه‌ای ناچیزی برعهده دارد و موفقیت تحصیلی بیشتر از بعد محبت تأثیر می پذیرد، مدل حاصل از پژوهش، برازش مطلوب ندارد. نتیجه‌گیری: ادراک گرما و محبت نوجوانان از جانب والدین با تنظیم هیجان‌شناختی و موفقیت تحصیلی آنها رابطه دارد و این ادراک برخلاف ادراک بعد تربیتی، مهار نوجوانان را برای پیشرفت بیشتر برمی‌انگیزد. این پژوهش همچون بسیاری از پژوهش‌های دیگر، بر نقش تعیین‌کننده والدین گرم و با محبت در موفقیت تحصیلی نوجوانان تأکید می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"نقش میانجی تنظیم هیجان‌شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک‌هایفرزندپروری و موفقیت تحصیلی آن‌ها Examining the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between perceived parenting style dimensions and acadeemic achievement تاریخ دریافت 1389/2/17 تاریخ پذیرش 1389/11/19 زهرا امین‌آبادی*،محمد کریم خداپناهی1،محسن دهقانی2 Aminabadi Z. از آنجا که تنظیم هیجان از محیط و شیوه‌های فرزندپروری والدینتأثیر می‌گیرد و با توجه به این‌که نقش آن در توان یادگیری وعملکرد دانش‌آموزان تأیید شده است و از طریق شناخت همراههمیشگی آدمی می‌باشد و مهمتر این‌که تنها جنبه فعال هوشهیجانی است[18]که قابلیت دستکاری و تقویت دارد،مطالعه آناز لحاظ تأثیرپذیری از شیوه‌های متفاوت فرزندپروری در جامعهایرانی به منظور پرورش و رشد این توانایی بالقوه و در پی آنموفقیت تحصیلی نوجوانان که در اوج تجربه هیجانی هستندضروری به نظر می‌آید. چنانچه از جدول 5 استنباط می‌شود بعد ادراک مهار توان پیش‌بینیمولفه سرزنش دیگران را ندارد چرا که حذف شده است ولی مدلحاصل از ادراک محبت معنادار می‌باشد(5%< p )و ادراک مهارمی‌تواند 3 درصد از واریانس تنظیم هیجان را توجیه کند. از آنجا که هدف اصلی این پژوهش شناخت نقش واسطه‌ای تنظیمهیجان شناختی در رابطه میان ادراک نوجوانان ابعاد سبک‌هایفرزندپروری و موفقیت تحصیلی نوجوانان و تعیین میزان اثر مستقیمو غیر مستقیم دو متغیر تنظیم هیجان و ادراک از ابعاد تربیتی برموفقیت تحصیلی است،نتایج حاصل از تحلیل مسیر در جدول 8ارائه می‌شود. از آنجا که آثار مستقیم وغیر مستقیم در بین متغیرها هماهنگ نیستند و در تنها موردی که اثرغیر مستقیم دیده می‌شود یعنی در متغیر محبت هم،اثر مستقیمبزرگتر از اثر غیر مستقیم است می‌توان چنین استنباط کرد که توجه بهمتغیر واسطه‌ای تنظیم هیجان شناختی در فهم رابطه میان ابعادسبک‌های فرزندپروری والدین و موفقیت تحصیلی توجیهی ندارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.