Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : استعمار داخلی و توسعه ناموزون، نظریۀ استعمار داخلی، توسعۀ ناموزون، قومی، آمریکا، سیاسی، نظریۀ استعمار داخلینظریه‌پردازان استعمار داخلی، اقتصادی، منطقه‌ای، توسعه ناموزون در تحلیل منازعات

خلاصه ماشینی:

"اگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاویرا اوج ستیزه‌های قومی در آخرین دهۀ سدۀ بیستمبدانیم،بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندانرشته‌های مختلف علوم اجتماعی از منظر خاصخویش سعی در تحلیل و تبیین این درگیریهاداشته‌اندودست اندرکاران رشتۀ اقتصاد سیاسی نیزدر جهت درک چرایی بروز این بحرانها نظریاتگوناگونی از جمله نشریۀ«استعمار داخلی»،نظریۀ«توسعۀ ناموزون و نابرابریهای منطقه‌ای»،نظریۀ«گزینش عقلانی»و نظریۀ«مرکز-پیرامون»رامطرح کرده‌اند که در این‌جا به دو نظریۀ اولمی‌پردازیم و در فرصتی دیگر دو نظریۀ بعدی رامورد بررسی قرار خواهیم داد. 4 در فرایند پدید آمدن مفهوم استعمار داخلیبه شکل متأخر آن(از اواخر دهۀ 1960 و اوایل دهۀ1970)دو جریان عمده به موازات هم بیشترینتأثیر را داشته است:اول،شرایط نابساماناقلیت‌های قومی و نژادی در ایالات متحدۀ آمریکا وعدم جذب،ادغام و استحالۀ کامل آنها در قالبارزشهای آنگلوساکسون؛دوم،استمرار وضعنامطلوب مردم بومی آفریقا پس از خروجاستعمارگران از این قاره. 10 مایکل هشتر ار جمله پیشگامان نظریۀ استعمارداخلی11در کتاب خود با عنوان«استعمار داخلی»این مناسبات را محدود به جامعۀ آمریکا ندانسته و باگسترش دادن این دیدگاه به عرصه‌های وسیعتر براین باور است که وجود شکافهای قومی درکشورهای غربی نیز انعکاسی از سلطۀامپریالیستی یک گروه قومی بر گروههای دیگرمی‌باشد که از طریق نهادهای بوروکراتیک و دولتیتحکیم می‌گردد. 13 به بیان دیگر،هر دو طیف مورد اشاره چه درآمریکا و چه در آفریقا،بستر منازعه و مبارزۀگروههای قومی از خلال نظریۀ استعمار داخلی رامورد توجه قرار داده‌اند که بعدها این نظریهدستمایۀ تحلیل چند قومی بودن در بسیاریاز کشورها شده است. حال آنکه نظریۀ توسعۀ ناموزون ونابرابریهای منطقه‌ای نه ناظر بر استعمارگریهایداخلی یا احیانا خارجی بلکه معطوف به عوملدیگری نظیر شرایط طبیعی و جغرافیایی،جمعیتی‍-ساختار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها-و سیر و جهت سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصیاست که بریا برخی از مناطق یک کشور توسعۀاقتصادی و برای پاره‌ای دیگر از مناطقتوسعه نیافتگی اقتصادی به بار می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.