Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب در والدین کودکان استثنایی و عادی

نویسنده:

ISC (15 صفحه - از 56 تا 70)

کلیدواژه ها :

عفو و گذشت ،والدین کودکان عادی ،والدین کودکان استثنایی ،اضطراب ارتباط عفو و گذشت با اضطراب

کلید واژه های ماشینی : عفو و گذشت، اضطراب، والدین کودکان استثنایی، والدین کودکان استثنایی و عادی، والدین کودکان عادی، کاهش اضطراب والدین کودکان استثنایی، میزان اضطراب والدین کودکان عادی، میزان اضطراب والدین کودکان استثنایی، والدین کودکان عادی و استثنایی، گذشت والدین کودکان عادی

در دهه گذشته تحقیقات و بررسی‌های بسیاری در ارتباط با عفو و گذشت و تأثیر آن در سلامت روان انجام شده است. اغلب پژوهش‌های به عمل آمده بیانگر تأثیر مستقیم عفو و گذشت با ابعاد تأثیرگذار در سلامت روان بوده‌اند. برای مثال پژوهشها نشان داده‌اند که عفو و گذشت در کاهش اضطراب و افسردگی تأثیر داشته است. در این تحقیق پژوهشگر درصدد است که تأثیر عفو و گذشت را در کاهش اضطراب والدین کودکان استثنایی و عادی مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه بررسی تفاوت میزان اضطراب و میزان عفو و گذشت در والدین کودکان عادی و استثنایی از اهداف این پژوهش بوده است. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی 36 نفر از والدین کودکان استثنایی، و 36 نفر از والدین کودکان عادی به قید قرعه از میان والدین ساکن در شهرستان نهبندان انتخاب شدند و پرسشنامه‌های «اضطراب اشپیلبرگر» و «عفو و گذشت» إن رایت و همکاران بر روی این افراد اجرا گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که همبستگی منفی معناداری بین میزان «عفو و گذشت» و میزان «اضطراب» والدین کودکان عادی، و والدین کودکان استثنایی وجود دارد. تحلیل داده‌ها همچنین مشخص نمود که میزان عفو و گذشت والدین کودکان عادی از میزان عفو و گذشت والدین کودکان استثنایی بیشتر است، در حالیکه میزان اضطراب والدین کودکان استثنایی از میزان اضطراب والدین کودکان عادی بیشتر بود.(1)

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق پژوهشگر درصدد است که تأثیر عفو و گذشت را در کاهش اضطراب والدین کودکان استثنایی و عادی مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این، پژوهشگر درصدد بود که ببیند آیا از لحاظ میزان عفو و گذشت و از لحاظ میزان اضطراب بین والدین کودکان عادی و والدین کودکان استثنایی تفاوتی وجود دارد؟ نتایجی که از این پژوهش به دست آمد در قسمت بعد به اختصار آمده است. 2. بین میزان عفو و گذشت با اضطراب آشکار در والدین کودکان عادی رابطه منفی معناداری وجود دارد. محاسبه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که بین عفو و گذشت و اضطراب پنهان ضریب همبستگی بالایی به مقدار 76/0 ـ وجود دارد که این ضریب همبستگی در سطح کمتر از 01/0 معنادار است (01/0 > p , 76/0 ـ = r). تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین عفو و گذشت و اضطراب آشکار در والدین کودکان استثنایی همبستگی منفی و معنی‌داری وجود دارد و مقدار آن 71/0 ـ است که همبستگی منفی بسیار قوی تلقی می‌شود (01/0 > p , 71/0 ـ = r). تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین اضطراب پنهان با عفو و گذشت در بین والدین کودکان استثنایی همبستگی منفی و معنی‌داری در سطح بسیار قوی (78/0 ـ = r) وجود دارد (001/0 > p , 78/0 ـ = r). آزمون اضطراب خصیصه‌ای اشپیلبرگر، آزمون افسردگی بک، و آزمون عفو و گذشت إن رایت (فرم کوتاه شده 60 سؤالی) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که نتایج به دست آمده به قرار زیر است:بین عفو و گذشت و اضطراب همبستگی منفی و معنی‌داری مشاهده شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.