Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تعیین موانع موفقیت تعاونی های دامپروری شهرستان خدابنده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 88 تا 101)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده انجام شده است. در این مطالعه از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده و ابزار گردآوری داده های تحقیق نیز پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که از میان آنها تعداد 140 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به سوالات انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که 19 عامل مرتبط با عدم موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده را می توان به 4 دسته کلی تقسیم کرد. ارزیابی میزان اهمیت این عوامل از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که 6 عامل اهمیت خیلی زیاد، 9 عامل اهمیت زیاد و فقط 4 عامل اهمیت متوسط یا کم دارند. روش تحلیل عاملی نیز این 19 عامل را در قالب 5 دسته کلی تحت عنوان عوامل بازاریابی، اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی کرد. این عوامل در مجموع توانستند 24/ 69 درصد از کل واریانس مربوط به موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری را در حوزه جغرافیایی تحقیق تبیین کنند.

This study was conducted to identify obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in Khodabandeh Township. This survey- descriptive research was carried out to investigate barriers to the success of livestock cooperatives in this city. A questionnaire was developed by the researchers and used for data collection. The instrument was validated by a panel of experts in the Department of agricultural extension and education at Zanjan University. Its reliability was determined by Cronbach's alpha index. The population consisted of (N= 220) livestock cooperative members. A simple random sampling method was used to select respondents (n= 140). Findings showed that 19 factors associated with obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in the Khodabandeh Township which was divided into four general categories. An Assessment by members’ viewpoint indicated that 6 factors had very high importance، 9 of them had large importance but only 4 factors had low or medium importance. Also factorial analysis results revealed that success barriers of livestock cooperatives divided to 5 categories namely marketing، economic، managerial، organizational and social factors. These factors were able to explained 69.24% of the total variance barriers of cooperatives successful in the livestock sector.

خلاصه ماشینی:

حضرتی وهمکاران (١٣٨٩)در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مواردی همچون افزایش کمی تعدادتعاونیهابدون توجه به تعداداعضاووضعیت کیفیآنها، مشکل دیوانسالاری وارائه وثیقه در ادارات مربوط جهت دریافت اعتبارات ، برداشت نادرست اعضاازتعاونی و انتظارات نابه جاازسازمانهای مربوط ،ناتوانایی برخی تعاونیهادربازپرداخت اعتبارات ، رعایت نکردن اصول وقوانین تعاونی به علت نبودجدیت وضعف آموزش و وجوداختلاف سلیقه در بین اعضا مهمترین موانع موفقیت تعاونیها را تشکیل میدهند. کراب و گراف (٢٠٠١ ,Graf Cropp ) تعاونیهای دامپروری و به ویژه تعاونیهای لبنی را اولین تعاونیهای کشاورزی سازمان یافته در ایالات متحده آمریکا میدانند که به نمایندگی از کشاورزان نقش بسیار مهمی در تهیه وپردازش اطلاعات و بازاریابی شیر وفراورده های لبنی در دو سطح ایالتی وملی بر عهده دارند؛نقشی که در کشورهای دیگر بسیار مورد غفلت قرار گرفته و موفقیت تعاونیها را با خطر جدی مواجه کرده است . روش تحقیق این پژوهش ازجنبه ،هدف کاربردی وازجنبه جمع آوری اطلاعات ،ازنوع تحقیقات توصیفی بوده که به روش پیمایشی دربین اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده انجام شده است . همان طور که داده های جدول ١نشان می دهد،موانع موفقیت تعاونی رامیتوان بر اساس مقدار میانگین در٤دسته کلی یعنی موانع دارای اهمیت خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل بازاریابی ١٥/٥٦درصدواریانس رابا مقدارویژه ١/٧١به خوداختصاص داده وعامل اول موانع موفقیت تعاونیها دربخش دامپروری بوده است که این نتیجه با نتایج تحقیقات بذرافشان وشاهین (١٣٨٩) وازکیا (١٣٧٤) همسوست . بر اساس نتایج تحقیق ، کارمزدبالای تسهیلات پرداختی بانکی، یکی از موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری است که این یافته با نتایج حاصل از پژوهش ثمری وهمکاران (١٣٨٧) انطباق دارد.

کلیدواژه ها:

شهرستان خدابنده ،تعاونیهای دامپروری ،موانع موفقیت

Livestock Cooperatives ،Hampering the Achievement ،Khodabandeh Township


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.