Skip to main content
فهرست مقالات

پیامی از غرب

نویسنده:

(4 صفحه - از 7 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : پیام ، فرانسه ، ژیسکاردستن ، کتاب ، تولید ، طبقه ، جامعه ، دولت ، پیامی از غرب ، رقابت

خلاصه ماشینی:

"liviC) را جانشین آن سازند و هرج و مرج سیاسی و اقتصادی را بهنظمی آرام (elbisiaP) و ملایم مبدل سازند-برگزیدناوصاف متمدن برای رشد و آرام برای نظم ظرافت و ابتکارسیاستمداری است که میخواهد نزاکت بین المللی را رعایتکند و سیستم و رژیم معینی را مورد حمله قرار ندهد و چونخود مدافع اقتصاد لیبرال است و به مالکیت و آزادی فردی ورقابت آزاد احترام و اعتقاد دارد و درعین‌حال آزادی بی‌بندو بار و فاقد مسئولیتی که منجر به پدید آمدن شرکتهای بی‌بندو بار و فاقد مسئولیتی که منجر به پدید آمدن شرکتهای چندملیتی و استعمار در پرده میشود بکلی نفی مینماید،ناچارواژهایی انتخاب کرده که از آنها هیچ احساس خشونت نشودو مملکتی خاص هدف انتقاد قرار نگیرد-کتاب از ابتداتا انتهی با رعایت همین جهات نزاکت تحریر یافته است و بااینکه در آن هیچ مطلبی یافت نمیشود که قبلا دیگران نگفتهباشند،ولی مجموعه نظرات دیگران و تلفیق آنها کتاب رابصورت پیامی دلنشین و انسانی و آمیخته به عشق فرانسه درآورده است،بطوریکه به آن جنبه مستقلی میدهد و وقتینویسنده آنرا نعم البدل(آلترناتیو)سرمایه‌داری خشن وسوسیالیسم دست‌کاری شده امروز معرفی میکند با اینکه نحوهاجرای آن ذکر نشده انسان آنرا بصورت ایده الی دلنشینمی‌پذیرد1مباحثی ازین کتاب را باختصار مرور میکنیمو سیر در افکار گارودی را به آینده موکول مینمائیم-کتابمشتمل بر یک پیشگفتار و چهار مبحث اصلی و دوازده فصلو یک حاصل سخن است،در مبحث اول روحیه مردم فرانسهکه اکثرا به آزادی فردی پای بندند نشان میدهد و در مبحثدوم بدلائلی این آزادی فردی را بر منافع جامعه مقدم میداردکه البته جنبه احساسی آن بر جنبه استدلالی میچربد و درمبحث سوم راه‌ها و اقداماتی که برای زنده نگهداشتن آزادیهاباید انتخاب کرد تحریر یافته که آنهم در عمل با انحصار منشیو استعمار پروری سیستم صنعتی نو برخورد میکند و بیشتر بهتوصیه میماند تا طرح عملی و بالاخره مبحث چهارم که در آناز تنظیم و تشکیل و تفکیک قوا در فرانسه سخن رفته است هرکدام ازین چهار مبحث فصولی دارد که یا مربوط به خصوصیاتروحی و اخلاقی فرانسوی میشود که نمیتواند مورد بحثکلی قرار گیرد،یا اینکه دیگران به آنها اشاره کرده‌اند و ما درنوشته‌های قبلی اغلب آنها را به بحث گذاشته‌ایم ولی آنچهاز مجموعه مطالب استنباط میشود اینست که کتاب یک پروژهنیست بلکه پیامی است از فردی آگاه و وارد به مسائل بغرنجسرمایه‌داری چون نوسانات پولی و آهنگ نامناسب رشد و توسعهو عدم ارتباط معنوی میان انسانها و هم با اطلاع از مسائلسوسیالیستی و داشتن احاطه بر تئوریهای اقتصادی و فلسفیسوسیالیزم و واقف به تناقضات بنیادی این سیستم و بهمینمناسبت پیام وی گذشته از مخاطب قرار دادن ملت فرانسه،زنهاری است به جهان سرمایه‌داری و این درخور اهمیتاست که رئیس جمهوری یک مملکت کاپیتالیستی با واقع‌بینیسیستم سرمایه‌داری خشن و آدمک‌پرور امروز را نفی کند،اما این نفی بمعنی تمایل او نسبت به تئوریهای فریبنده چپ-گرایان افراطی نیست،چون عنوان یکی از فصول کتاب«پایان ایدئولوژیهای سنتی»که هم مارکسیسم را جوابگویخواستهای انسان این عصر نمیداند و هم اقتصاد کلاسیک رانارسا و بی‌تناسب با ترقیات تکنولوژیک میداند و رشد و توسعهبی‌هدف و کور را بسختی محکوم مینماید،اینست که انگیزهتحریر کتاب در وهله اول هشداری است به سرمایه‌داران و(1)-این کتاب مرا بیاد کتاب«آنچه خود داشت..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.