Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 39 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : حسابداری ، مسئولیت پاسخگویی اجتماعی نظام حسابداری ، گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ، نظام حسابداری و گزارشگری مالی ، مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی ، نظام فعلی حسابداری و گزارشگری ، سطح مسئولیت پاسخگویی اجتماعی نظام ، اجتماعی ، اطلاعات ، دلفی

امروزه حسابداری اجتماعی و گزارشگری اجتماعی شرکتها،بعنوان یکی از رویکردهای بااهمیت حسابداری مطرح است.در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته،مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است،اما در کشور ما،تا زمان اتمام این پژوهش،هیچگونه تحقیق‌ علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکتها و تعیین چارچوب نظری،اهداف و مقاصد این بخش از حسابداری بعمل نیامده بود.پژوهش حاضر تلاشی در جهت‌ دستیابی به مقاصد پیشگفته است.در این پژوهش با استفاده از روش دلفی،8 عامل مهم‌ و اصلی به‌عنوان معیارهای قابل‌قبول جهت ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی اجتماعی‌ نظام حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ایران،شناسایی شد و باتوجه به‌ معیارهای پذیرفته شده و براساس امتیازات اختصاص یافته توسط اعضای گروه دلفی به وضعیت موجود هریک از عوامل،در نظام فعلی حسابداری و گزارشگری مالی‌ واحدهای انتفاعی ایران،مشخص گردید که نظام فعلی حسابداری و گزارشگری مالی‌ واحدهای انتفاعی ایران از قابلیتهای مورد انتظار برای پاسخگویی به مسئولیت‌ اجتماعی،برخوردار نمی‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"معیارهای پذیرفته شده و براساس امتیازات اختصاص یافته توسط اعضای گروه دلفی به وضعیت موجود هریک از عوامل،در نظام فعلی حسابداری و گزارشگری مالی‌ علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی واحدهای انتفاعی انجام نشده بود لذا این‌ هدف این تحقیق ارزیابی علمی در زمینه قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به‌ ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی اجتماعی نظام حسابداری و گزارشگری واحدهای‌ تحقیق تعیین عوامل کلیدی و موثر برارتقای سطح پاسخگویی نظام حسابداری نسبت‌ ایران و هدف دیگر این تحقیق نیز ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به‌ «نظام حسابداری و گزارشگری واحدهای انتفاعی ایران از قابلیت‌های مورد انتظار برای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی برخوردار نمی‌باشد. مطلوب اطلاعات در این زمینه در یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ادای‌ افشای مطلوب اطلاعات در این زمینه در یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی‌ اطلاعات در این زمینه در یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی برادای‌ در این تحقیق برای تعیین معیارهای یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی‌ مورد هریک از عوامل کلیدی نشان داد که در دور اول تحقیق دلفی،هرسه گروه پاسخ‌ به بیان دیگر،از این دو آزمون برای تعیین میزان توافق بین اعضای هریک از سه گروه در مورد هریک از سوالات پرسشنامه‌ پرسشنامه‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه آزمون مجدد شد که نتایج حاصل موید وجود توافق بین هرسه گروه در موردپاسخهای ارائه شده بود. گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ایران از قابلیتهای مورد انتظار برای پاسخگویی به‌ پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی ایران و دلفی،در نظام فعلی حسابداری و گزارشگری مالی مورد عمل واحدهای انتفاعی ایران،"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.