Skip to main content
فهرست مقالات

ادراک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 95 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، اطلاعات حسابداری ، ادراک ، ادراک اطلاعات حسابداری ، قضاوت ، فرایند ادراک اطلاعات صورت‌های مالی ، اطلاعات حسابداری بر فرایندهای ادراک ، تصمیم‌گیری ، بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری ، مدل

هدف از این مقاله تحقیقی،بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر فرایندهای ادراک، قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرایند شناختی برمبنای نظریه مرسوم به مدل‌سازی ساختاری کوواریانسی(مدل‌سازی علی) استفاده شده است.اینکه:آیا فرایندهای ادراک،قضاوت و تصمیم‌گیری تمام‌ سرمایه‌گذاران،در مواجهه با اطلاعات حسابداری،از نظر ارزیابی اطلاعات و دقت و صحت تصمیم‌گیری یکسان است؟،سوال اساسی تحقیق را تشکیل می‌دهد.برمبنای‌" شاخص تعیین نوع شخصیت‌1"سرمایه‌گذاران مورد آزمون در یکی از دو گروه عمده‌" اطلاعات مداران‌1"و"مفهوم مداران‌2"قرار گرفتند.این سرمایه‌گذاران که از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودند پس از ارزیابی و قضاوت نسبت به‌ اطلاعات مالی شرکت‌های واقعی به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در آنها پرداختند. در این تحقیق اصول مستخرجه از روانشناسی با دستاوردهای متدولوژیکی در روان‌سنجی،اقتصادسنجی،و آمار در قالب مدل‌سازی ساختاری کوواریانسی تلفیق‌ گردیده است.یافته‌ها حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری بر ادراک و قضاوت‌ سرمایه‌گذاران‌"اطلاعات مدار"و"مفهوم مدار"اثر می‌گذارد و ادراک و قضاوت در هر دو گروه عامل مهم و تعیین‌کنندهء سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است.از طرف‌ دیگر فرایندهای ادراکی،قضاوتی،و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاراین یکسان نیست،" تصمیم‌گیرندگان اطلاعات مدار"درست‌تر تصمیم می‌گیرند و"تصمیم‌گیرندگان مفهوم‌ مدار"اطلاعات مالی(نسبت‌های مالی)را مثبت‌تر ارزیابی می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"دو سوال‌ اول دربارهء ادراک سرمایه‌گذاران است که از آنها خواسته می‌شود تصورشان را نسبت به‌ شرکت مورد بررسی ارائه دهند: 1-1-ارزیابی و روند و تغییرات سود شرکت- Profitability Process-PROP-x 1 2-1-ارزیابی تاثیر عملکرد مدیریت بر ارزش بازار شرکت- Management-MAPE-Performance x 2 4 سوال بعدی پرسشنامه دربارهء قضاوت سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت است و از آنها خواسته می‌شود که برمبنای تجزیه و تحلیل بیشتر اطلاعات شرکت موارد مطرح‌ شده در سوالات را ارزیابی کنند: 1-2-وضعیت نقدینگی شرکت- Liquidity of the Firm-LIOF-y 1 2-2-ریسکی و مخاطره‌آمیز بودن وضعیت شرکت- Risk of the Firm-RIOF-y 2 3-2-سودآوری شرکت- Earnings of the Firm-ERAN-y 3 4-2-جریانات نقدی آتی شرکت- Future Cash Flow-FUCF-y 4 دو سوال آخر پرسشنامه به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مربوط می‌شود: 1-3-سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در شرکت مورد بررسی- Investment-INVE-y 5 2-3-با فرض سرمایه‌گذاری در شرکت،تصمیم‌گیری در مورد تعیین یکی از 3 شرط مطرح شده‌ - Conditions of Investment-COIN-y 6 4 شرط مطرح شده به شرح زیر است: الف)دسترسی به اطلاعات تاریخی بیشتر ضرورت ندارد،دسترسی به اطلاعات آتی‌ بیشتر ضرورت ندارد. متغیرهای نهان مستقل: Ksi 1 -ادراک- Perception-RERC Ksi 2 -نقدینگی- Liquidity-LIQU Ksi 3 -سودآوری- Profitability-PROF Ksi 4 -ریسک- Risk of the Firm RISK متغیرهای نهان وابسته: ETA 1 -قضاوت- Judgment-JUDJ ETA 1 -تصمیم- Decision-DECI آزمون فرضیه‌ها برای آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری شامل:تحلیل واریانس مدل‌های مقایسه‌ای‌ کای دو،آزمون‌های برآورد پارامتر با استفاده از نرم‌افزار LISREL ،آزمون ناپارامتری‌ کای دو در مورد نیکوئی برازش،و تحلیل مسیر برمبنای نتایج بدست آمده از آزمون‌ برآورد پارامتر LISREL ،به شرح زیر استفاده شده است. فرضیه هفتم: با استفاده از مدل هم‌آشیانه شده (Nested Models Tests در مورد تفاوت‌ معنی‌دار فرایند تصمیم‌گیری برای هر دو گروه اطلاعات‌مدار و مفهوم‌مدار نتایج زیر بدست آمد: جدول هفت‌ Summary of Nested Models Tests (تصویرتصویر) *معنی‌دار بودن در سطح 1% جدول فوق نشان می‌دهد که فرضیه هفتم در سطح 1%تأیید می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.