Skip to main content
فهرست مقالات

محرک های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 39 تا 62)

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود می پردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تاثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تاثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود می پردازد. نتایج بررسی ما نشان می دهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ می شود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمی شود. درباره ی تاثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان می دهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود

خلاصه ماشینی:

"ازآن جاکه هدف اساسـی هـر بنگـاه ، افـزایش ارزش بـازار سهام شرکت است ، توجه پژوهشگران بیشتر به تأثیر تقسیم سود بر قیمت سهم در بازار بـوده ، پژوهش های پیشین درباره ی تقسیم سود بیشتر متأثر از این سوال بـوده اسـت کـه آیـا تصـمیم تقسیم سود بـر قیمـت سـهم اثـر دارد و اگـر دارد چگونـه اثـری اسـت ؟[٢] در پـژوهش هـای جدیدتر، امکان اثرگذاری متغیرهای بازار بر تصمیم تقسیم سود مورد توجه قرار گرفته است . متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) روش آزمون فرضیه اول پاسخ دادن بـه سـؤال هـای اول تـا سـوم و در نتیجـه بررسـی فرضـیه اول ، نیازمنـد تفکیـک شرکت ها یا مشاهدات سود تقسیمی آنها به سه گروه ، شامل افزایش ها، کاهش ها و ثبات هـا است ؛ ازاین رو، براساس متغیر سود تقسیمی هر سهم می توان نمونه را به سه بخش تفکیـک کرد. آزمون t-student برای تفاوت معنی داری بین متغیرهای سود تقسیمی ، متغیرهای سطح شرکت و (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج تابلوی (الف ) از جدول شماره (٣) نشان می دهد که میانگین متغیرهای معـرف تقسـیم سود در سه گروه از شرکت های افزایش دهنده ، کاهش دهنده و ثابـت نگهدارنـده در سـطح ٩٩ درصد تفاوت معنادار دارند. ضریب متغیرهای بازده قیمتی سهم تنهـا بـرای گـروه کاهش دهنده ها منفی به دست آمده است که نشان می دهد در گـروه کـاهش دهنـده هـا اگـر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سـود نیـز کمتـر خواهـد بـود کـه چنین رفتاری در تصمیم بـه تقسـیم سـود مـورد انتظـار اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.