Skip to main content
فهرست مقالات

پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 81 تا 94)

در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی می شود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تاثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به دلیل تاثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی ها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375تا 1385، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطه ی قوی تری با میانگین دارایی ها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطه ی یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تاثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی هاست

خلاصه ماشینی:

"اما بحث شد که تفاوت ضرایب همبسـتگی اجـزای سـود بـه دلیـل ارتبـاط متفـاوت آنهـا بـا میانگین دارایی سال بعد (مخرج کسر متغیر وابسته ) است ، نـه تفـاوت ارتبـاط آنهـا بـا سـود عملیاتی سال بعد (صورت کسر)؛ بنابراین در فرضیه سوم رابطه ی اجزای سود با سودآوری بررسی می شود و بازده آتی با سودآوری تنها در مخرج کسر متفاوت هستند؛ یعنی اولی بـر میانگین دارایی دوره ی ١+t و دومی بـر میـانگین دارایـی دوره ی t تقسـیم مـی شـود. اجرای مدل های رگرسیون و آزمون تفاوت ضرایب متغیرهای مستقل (فرضیه دوم و سوم ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در فرضیه چهارم و پنجم تلاش شده است با کنترل بازده سال جاری ، رابطه ی جزء تعهـدی سود و رشد خالص دارایی عملیاتی غیرجاری با بازده و سودآوری سال بعد بررسی شود تـا شواهد بیشتری درباره ی رابطه ی این دو متغیر با مخرج کسر متغیرهای وابسته ، یعنی میانگین دارایی سال آتی و سال جاری دست آید. آزمون پیش بینی بازده دارایی و سودآوری با کنترل بازده دارایی سال جاری (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها نتایج این پژوهش همانند کار فیرفیلد و همکارانش [٧] حاکی از آن است که در مدل هـای پیش بینی سود با تغییر مخرج کسر متغیر وابسته از میانگین دارایـی دوره ی ١+t بـه میـانگین دارایی دوره ی t، تفاوتی بین پایداری اجزای تعهدی و نقدی سود دیده نمی شـود؛ بنـابراین نمی توان پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود را به سود عملیاتی در صورت کسـر بازده دارایی (ROA) نسبت داد؛ بلکه آن را می توان ناشی از رابطه ی متفاوت اجزای سود با میانگین دارایی آتی در مخرج کسر بازده دارایی (ROA) دانست ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.