Skip to main content
فهرست مقالات

محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت های مالی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 57 تا 72)

در این پژوهش رابطه بین محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری از سه مدل باسو 1997، بال و شیوا کومار 2005 و بال، کوتاری و رابین 2000 و به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از مدل استون و هریس 1991 استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل 131 شرکت در دوره 1380-1388 است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که سود خالص شرکت ها به طور کلی محافظه کارانه بوده و این محافظه کاری از محتوای اطلاعاتی سود خالص می کاهد. همچنین به کارگیری ویژگی محافظه کاری در تهیه اطلاعات حسابداری به کسب بازده بیشتر برای سرمایه گذاران منجر نمی شود.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین این سؤال ها مطرح اسـت کـه آیـا سود خالص گزارش شده توسط شرکت ها محافظه کارانه اسـت یـا خیـر؟ آیـا بـه کـارگیری محافظه کاری در تهیه اطلاعات مالی ، محتوای اطلاعاتی سود خالص را کاهش مـی دهـد یـا خیر وآیا مدیریت با به کارگیری محافظه کاری می تواند بازده بیشتری برای سـرمایه گـذاران کسب نماید؟ پاسخ به این سؤال ها می توانـد بـه مـا در ارزیـابی اسـتانداردهای تـدوین شـده وتعیین مزایا و معایب ناشی از بـه کـارگیری محافظـه کـاری در تهیـه اطلاعـات مـالی یـاری رساند. در این پـژوهش بـه - منظور اجتناب از مشکلات موجود در رگرسیون های مبتنی بر سطح از آن استفاده می نماییم که به شرح زیر است : مدل شماره ٥ Ret it 1 EPPSit 2∆PEPSitit 0 1 it− it− Ret it = بازده شرکت i منتهی به تیرماه سال t EPSit = سود هر سهم شرکت i در سال t ١−Pit = قیمت سهام شرکت i در ابتدای سال t ∆EPSit = تغییرات سود هر سهم شرکت i در سال t نسبت به سال ١‐t [١٤] استون (١٩٩٩) بیان می کند در صورتی که پژوهشگر بخواهـد رابطـه همزمـان متغیرهـای حسابداری و تغییرات ارزش بازار را مورد بررسی قرار دهد، آنگـاه مـدل مـورد اسـتفاده او باید مبتنی بر بازده باشد [١٥]."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.