Skip to main content
فهرست مقالات

اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 91 تا 112)

این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است. در این پژوهش از مدل های اولسون و جوتنر [19] جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های چندگانه خطی و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت ها منجر می شود و با کنترل نوسان حاصل از سود های غیرمنتظره و سایر ویژگی های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی گذارد. هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ، اطلاعات نامطمئن ، هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی ، هزینه سهامداران و بازده سهام

خلاصه ماشینی:

",11 0  0 i به منظور آزمون فرضیه اول ، نخست ارتباط هموارسازی سود و نوسـان بـازده سـهام بررسـی می شود سپس ارتباط هموارسازی سود با پراکندگی پیش بینی و اشتباهات پـیش بینـی مـورد بررسی قرار می گیردکه به این منظور از رگرسیون های دو متغیره و چند متغیره استفاده می - شود که نتایج به شرح جداول ذیل است : جدول ٣. مقادیر آماره t در مدل های رگرسیون چند متغیره (DA) پارامترها نوسان بازده پراکندگی پیش بینی اشتباهات پیش بینی مقدار ثابت 0/38 1/09 3/74 2/16 164/08 0/41 DA smoothing -0/04 -2/58 -0/04 -0/50 -33/42 -1/80 ln(size) -5/03 -0/31 -0/01 -0/11 8/66 0/47 ln(BM) 0/06 2/56 0/01 0/11 40/08 1/40 Leverage 9/88 1/25 -2/71 -0/70 0/13 0/14 std(CFO) 7/14 0/92 -7/25 -0/19 -1/39 -0/16 Accruals 1/38 1/54 -1/47 -0/34 9/55 0/09 ln(volume) -0/01 -1/27 0/03 0/55 -22/05 -1/95 Turnover -7/56 -3/41 1/74 1/61 3/41 1/34 Volatility 3yr 0/12 2/18 0/16 0/60 -100/22 -1/62 Forecast EPS -1/72 -2/11 9/53 2/38 -0/56 -6/04 Forecast Revision 2/53 2/96 -4/13 -0/98 0/65 6/61 t B t B t B ارتباط هموارسازی سود ونوسان بازده سهام ( Volatility):  مدل دو متغیره : از آنجاکه در مدل دو متغیره (جـدول ٣) ١/٩٦- > ٢٣٥- = t نشـانگر رد فــرض H٠ در ســطح اطمینــان ٩٥% اســت ؛ بنــابراین رابطــه منفــی و معنــاداری بــین TA و Volatility وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.