Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 73 تا 90)

پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه بیانگر این است که میزان کاهش هزینه ها به‌هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه ها معروف شده است. مطابق یکی از فرضیه-های ارائه شده، علت چسبندگی هزینه ها تصمیمات سنجیده مدیران است. در این پژوهش از پیش ‌بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمام شده فروش و هزینه های فروش، عمومی و اداری 186 شرکت در طول سال های 1380 تا 1388 به طور تجربی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هرچه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یابد. اما خوش بینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری را افزایش می دهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش بینی کم است که شواهدی قوی از تایید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه های فروش، عمومی و اداری محسوب می شود.

خلاصه ماشینی:

"ضـریب متقابـل خـوش بینـی مـدیریت ، منفـی (٠/٢٣٠٠- =β٣)، آمـاره t برابـر ٢/٦٣٤٢- و سطح اهمیت ٠/٠٠٨٦ است که در سـطح خطـای ١% معنـادار و نشـان مـی دهـد در صورت خوش بینی مدیریت به ازای ١% کاهش فروش ، چسبندگی هزینه های فـروش ، عمـومی و اداری ٠/٢٣٠٠% افزایش می یابد. نتایج آزمون فرضیه دوم در مورد هزینه های فروش ، عمومی و اداری الف ) نتایج اجرای مدل رگرسیون متغیرهای توضیحی ضرایب رگرسیون خطایاستاندارد آماره t سطح معناداری عرض از مبدأ 0/0740 0/0198 3/7273 0/0002 رشد فروش 0/4391 0/0380 11/5565 0/0000 اثر متقابل کاهش فروش -0/1154 0/0549 -2/1005 0/0360 اثر متقابل خوش بینی کم مدیریت -0/0543 0/1077 -0/5042 0/6142 اثر متقابل خوش بینی زیاد مدیریت -0/3019 0/0779 -3/8733 0/0001 بازده دارایی ها -0/0089 0/0191 -0/4655 0/6417 بازده موجودی ها -0/0018 0/0009 -1/9679 0/0494 سرانه فروش کارکنان -0/0083 0/0040 -2/0654 0/0392 آماره F 1/2783 احتمال آماره F 0/0119 آماره دوربین واتسن 2/4724 ضریب تعیین تعدیل شده 0/0471 ب) آزمون تفاوت ضرایب متغیرهای اثر متقابل خوش بینی کم مدیریت و اثر متقابل خوش بینی زیاد مدیریت آزمون : β٣٤ = βHigh_Opt( β=β Low_Opt ) آماره F 5/4531 سطح معناداری آماره F 0/0198 نتیجه گیری و پیشنهادها نتایج این پژوهش را می توان در قالب فرضیه تصمیمات سنجیده تفسیر کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.