Skip to main content
فهرست مقالات

پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 105 تا 118)

در تجزیه و تحلیل مالی، یکی از مهم ترین فعالیت ها، تجزیه متغیرها به اجزای آن است. بازده خالص دارایی‌های عملیاتی که با تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر خالص دارایی‌های عملیاتی محاسبه می شود، به دو جزء حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی‌های عملیاتی تجزیه می شود. در این مطالعه، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی‌های عملیاتی و اجزای دوپونت آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو، تعداد 104 شرکت طی دوره 1384 تا 1388 انتخاب شدند. پایداری غیرشرطی به عنوان ضریب خودهمبستگی تعریف و برای بررسی پایداری شرطی از یک معادله رگرسیونی استفاده شده است. برای آزمون واکنش بازار نیز یک معادله رگرسیونی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، پایداری شرطی و غیرشرطی حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی‌های عملیاتی و همچنین واکنش بازار به حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی‌های عملیاتی است.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه ، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . در این پژوهش بازده خالص دارایی های عملیاتی به صورت زیر تعریف شده است : RNoAt= )PMtAb+ PMt1nd) × )ATotAb+ ATot1nd) مطابق نظر فایرفیلد و یان ، حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایـی هـای عملیـاتی همبسـتگی منفی داشتند. جابری نسب نشان داد، اجزای دوپونت بازده دارایی های عملیاتی تـوان پـیش بینـی تغییـرات سودآوری را افزایش نمی دهد اما تغییرات این اجزاء، افزایش توان پیش بینی را بـه دنبـال دارد و از این میان تغییرات گردش خالص دارایی های عملیاتی توان بیشتری از تغییرات نسبت حاشیه سود عملیاتی دارد [٤]. 303 گردش دارایی های عملیاتی همان طورکه در جدول ٨ مشاهده می شود، پایداری شرطی و غیرشرطی حاشیه سود عملیـاتی از گردش دارایی های عملیاتی بیشتر است (٠/٣٨٢ > ٠/٣٠٣) و (٠/٤٨٠ > ٠/١٨٩) و در مقابـل واکنش بازار نسبت حاشیه سود عملیاتی از گردش دارایی های عملیـاتی بیشـتر اسـت (١/٠٤٠ > ٠/٠٠٠). با توجه به بررسی های بـه عمـل آمـده و آزمـون فرضـیه هـای پژوهش ، به این نتیجه دست یافتیم که پایداری غیرشرطی حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گـردش دارایی های عملیاتی است . به طور کلی ، نتایج نشان داد که هم پایداری شرطی و هـم غیرشـرطی نسبت حاشیه سود عملیاتی بیشتر است ؛ همچنین واکنش بازار نیز به حاشیه سود عملیاتی بیشـتر از گردش دارایی های عملیاتی است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.