Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل روند بلند مدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 193 تا 210)

کلیدواژه ها :

روند ،تبخیر ،تعرق پتانسیل ،بلانی ،کریدل ،مان ،کندال ،حوضه جنوبی رود ارس

کلید واژه های ماشینی : روند ، تبخیر تعرق ، ارس ، pTE ، سرعت باد ، شیب خط ، رطوبت نسبی هوا ، بارش ، سرعت باد روند افزایشی نشان ، درجه‌حرارت هوا

تبخیر- تعرق پتانسیل ( ) یکی از مهمترین اجزاء چرخه هیدرولوژیکی برای برنامه ریزی سیستم های آبیاری، آماده سازی داده های ورودی برای مدل های هیدرولوژیکی بیلان آب و ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم است. در این مطالعه مقادیر با استفاده از روش بلانی- کریدل برای 6 ایستگاه واقع در بخش جنوبی حوضه رود ارس در دوره آماری 2008-1986 محاسبه شد. افزون بر این، روند تغییرات و برخی از مهمترین متغیرهای هواشناسی موثر بر آن در دو مقیاس فصلی و سالانه تجزیه و تحلیل شد. برای این کار از آزمون ناپارامتری مان کندال پس از حذف اثر خودهمبستگی داده ها استفاده شد. برای محاسبه شیب خط روند از روش تخمین گر Sen استفاده شد. نتایج نشان داد که روند در ایستگاه ها و مقیاس های زمانی مختلف متفاوت است. در بین ایستگاه های مورد مطالعه خوی شدیدترین روند افزایشی معنی دار (P<0.05) را در مقیاس سالانه برای تجربه کرده بود. در این ایستگاه روند تغییرات حداقل رطوبت نسبی کاهشی و شدیدتر از سایر ایستگاه ها بود. در این ایستگاه پارامترهای مربوط به درجه حرارت هوا و سرعت باد روند افزایشی نشان دادند. شیب خط روند در این ایستگاه معادل 25 میلیمتر در سال به دست آمد. روند در ایستگاه های ماکو و اهر نیز در مقیاس سالانه افزایشی (ولی غیرمعنی دار) بود. در این ایستگاه روند نزولی رطوبت نسبی هوا تجربه شده است. روند سالانه سایر ایستگاه ها کاهشی (ولی غیر معنی دار) بود. در مقیاس فصلی ترکیبی از روندهای مثبت و منفی در ایستگاه های مورد بررسی مشاهده شده است. روند ایستگاه خوی در همه فصول سال مثبت (و در پاییز معنی دار در سطح 5%) و در ایستگاه پارس آباد منفی (ولی غیر معنی دار) بوده است. در بین پارامترهای مورد بررسی، تعداد ساعات آفتابی در تمام ایستگاه ها و در دو مقیاس فصلی و سالانه دارای روند افزایشی است. حداقل، حداکثر و میانگین درجه حرارت هوا در مقیاس سالانه در همه ایستگاه ها روند صعودی دارد. بارش فصل پاییز در همه ایستگاه ها روند نزولی دارد. روند سرعت باد در همه ایستگاه ها (بجز جلفا و پارس آباد) در مقیاس سالانه صعودی است.

خلاصه ماشینی:

"با این حال در اهر pTE در فصلبهار نزولی و غیر معنی‌دار است در اهر هر سه متغیرمربوط به درجه حرارت هوا در ایستگاه اهر در هر دومقیاس سالانه و فصلی روند افزایشی را نشان می‌دهدبا این حال روند افزایش nimT و naemT در فصلتابستان در سطح معنی‌داری 5 درصد معنی‌دار بود. با توجه به اینکه nimHR این ایستگاه به‌طور معنیداری در سطح 1 درصد کاهش یافته و آماره Z مانکندال برای متغیرهای nimT,naemT,xamT مثبتبوده و از طرفی n (تعداد ساعات آفتابی)دارای آماره Z مان کندال مثبت می‌باشد بنابراین،می‌توان نتیجهگرفت که روند افزایشی pTE سالانه خوی منطقیاست. با توجه به اینکه nimHR این ایستگاه به‌طور معنیداری در سطح 1 درصد کاهش یافته و آماره Z مانکندال برای متغیرهای nimT,naemT,xamT مثبتبوده و از طرفی n (تعداد ساعات آفتابی)دارای آماره Z مان کندال مثبت می‌باشد بنابراین،می‌توان نتیجهگرفت که روند افزایشی pTE سالانه خوی منطقیاست. K,hcirdearF ecnerefer dna noitaropave reviR eztgnaY eht ni noitaripsnartopave ygolotamilC deilppA dna laciteroehT,nisab . K,hcirdearF ecnerefer dna noitaropave reviR eztgnaY eht ni noitaripsnartopave ygolotamilC deilppA dna laciteroehT,nisab . P. V,hgniS ecnerefer fo dnert laropmet dna noitubirtsid ni noitaropave nap dna noitaripsnartopave ,tnemhctac)reviR eztgnaY(gnaijgnahC . P. V,hgniS ecnerefer fo dnert laropmet dna noitubirtsid ni noitaropave nap dna noitaripsnartopave ,tnemhctac)reviR eztgnaY(gnaijgnahC . Q,gnahZ noitaripsnartopave ecnerefeR,)1102( ro sessecorp larutan:anihC ni segnahc deilppA dna laciteroehT ?secneulfni namuh . Q,gnahZ noitaripsnartopave ecnerefeR,)1102( ro sessecorp larutan:anihC ni segnahc deilppA dna laciteroehT ?secneulfni namuh ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.