Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی آن ها با استفاده از ANP فازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 19 تا 36)

امروزه،تجارت الکترونیک یکی از مسائل مطرح در کسب وکار است. تجارت الکترونیک عبارتست از؛ مبادلات میان اطراف، اعم از سازمان و افراد که بر مبنای تکنولوژی اطلاعات انجام می شود. تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی،تغییر روش کسب وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر آن می شود. یکی از شیوه های جدید خرید که مزایای گسترده ای دارد؛خرید اینترنتی است. در حال حاضر، حجم زیادی از خریدوفروشدر سراسر دنیا به این شیوه انجام می گیرد. از آنجا که کشور ما نیز حرکت به سمت این نوع خرید را آغاز نموده است، شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی می تواند به بهبود این روش مبادله کمک کند. پژوهش حاضر، شاخص های مؤثر بر خرید اینترنتی را معرفی نموده و با استفاده از روشANP فازی،اولویت این شاخص ها را مشخص می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در جامعه پژوهش،شاخصریسک خرید مهم ترین عامل مؤثر بر خرید اینترنتی است و مصرف کنندگان،خرید اینترنتیرا مفید دانسته،نسبت به آن اعتماد دارند.

خلاصه ماشینی:

"شاخص های مؤثر بر خرید اینترنتی متغیر شاخص ویژگی کالا قیمت ، امکان تخفیف ، مارک ،خدمات پس از فروش فرآیند خرید سرعت ، سهولت ، لذت ، کیفیت ارتباطات ، کیفیت اطلاعات ارایـه شـده ، جـذابیت و نظـم سـایت ، اختصاص پست الکترونیکی به مشتریان ، تبلیغات و آزادی در انتخاب ریسک خرید امانتداری در اطلاعات مشتریان ، ایمنی پایگاه داده ویژگی های مشتریان سن ، جنس ،تأهل ، درآمد، تحصیلات ، ناحیه زندگی ، سبک زندگی (عقاید، فعالیت ها، سلیقه ها و علاقه ها) ادراک مشتریان از خرید ادراک مشتریان از خرید عوامل محیطی امکان دسترسی به شبکه اینترنت ، ارزان بودن استفاده از اینترنت فرضیه های پژوهش بر اساس مدل مفهومی خرید اینترنتی ، فرضیه های پژوهش به شرح زیر است : ١. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوار و سطح معناداری به دست آمده (٠٠٠٢=sig) نشان داد، رابطه بین دو متغیر ویژگـی هـای کـالا و میـزان خریـد اینترنتـی در سطح اطمینان ٩٥ درصد معنادار است ، بدین ترتیب فرض صفر رد شده و ویژگی های کـالا با میزان خرید اینترنتی ارتباط دارد. رتبه شاخص های مؤثر بر خرید اینترنتی شاخص اوزان قطعی اوزان نرمالایز شده اولویت عامل ویژگی های کالا 0/149 0/070 6 فرآیند خرید 0/435 0/204 2 ریسک خرید 0/675 0/317 1 ویژگی های مشتریان 0/250 0/118 4 ادراک مشتریان از خرید 0/210 0/099 5 عوامل محیطی 0/409 0/192 3 بر این اساس مهم ترین عامـل اثرگـذار بـر خریـد اینترنتـی ، ریسـک خریـد اسـت . "Virtual Product Experience: Effects of Visual & Functional Control of Products on Perceived Diagnosticity and Flow in Electronic Shopping", Journal of Management Information Systems, vol."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.