Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر خصیصه های شخصیتی مصرف کننده بر اندازه ی مجموعه نام های تجاری مورد توجه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 75 تا 90)

امروزه مصرف کننده برای انتخاب محصول با انبوه نام های تجاری روبه رو است . اما آن ها تنها تعداد محدودی از نام های تجاری را به عنوان گزینه های اصلی خرید در ذهن خواهدداشت . پژوهشگران بازاریابی در پی یافتن عواملی هستند که بفهمند چگونه یک نام تجاری در ذهن مصرف کننده جز این مجموعه محدود قرار می گیرد. پژوهش های روانشناسی نشان داده است که شخصیت افراد بر فرآیند تصمیم گیری آن ها تاثیرگذار است ؛ بنابراین ، در این پژوهش تاثیر پنج خصیصه ای که توسط گلدبرگ به عنوان ویژگی های عمده شخصیتی افراد مطرح شده بر تعداد مجموعه نام های تجاری مورد توجه محصول شامپو با درنظرگرفتن متغیر تعدیل کننده درگیری - ذهنی در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بررسی شده است . اندازه ی نمونه ١٥٦ نفر برآورد شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه RPII و پرسشنامه ای برای اندازه - گیری خصیصه های شخصیتی ، بوده است . نتایج نشان داد؛ در جامعه ی مورد بررسی خصیصه های شخصیتی رابطه ی معناداری با اندازه ی مجموعه موردتوجه ندارند و تنها متغیر تعدیل کننده درگیری ذهنی شناختی با اندازه مجموعه ی مورد توجه رابطه معنادار مستقیم داشته است .

خلاصه ماشینی:

"پژوهش های روانشناسی نشان داده است که شخصیت افراد بر فرآیند تصمیم گیری آن ها تأثیرگذار است ؛ بنابراین ، در این پژوهش تأثیر پنج خصیصه ای که توسط گلدبرگ به عنوان ویژگی های عمده شخصیتی افراد مطرح شده بر تعداد مجموعه نام های تجاری مورد توجه محصول شامپو با درنظرگرفتن متغیر تعدیل کننده درگیری - ذهنی در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بررسی شده است . نتایج نشان داد؛ در جامعه ی مورد بررسی خصیصه های شخصیتی رابطه ی معناداری با اندازه ی مجموعه موردتوجه ندارند و تنها متغیر تعدیل کننده درگیری ذهنی شناختی با اندازه مجموعه ی مورد توجه رابطه معنادار مستقیم داشته است . بامطرح شدن مفهوم مجموعه مورد توجه ، نظریه پردازان حوزه ی بازاریابی برای گسترش این مفهوم و روشن تر شدن رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده تلاش کردند؛ طبقه بندی نام های تجاری متفاوت موجود در یک طبقه از محصول را از نظر مصرف کننده مدلسازی نمایند. همبستگی های جزیی متغیرهای مستقل و تعدیل کننده با متغیر وابسته (اندازه مجموعه موردتوجه ) sig rp آزرده خویی 0/615 -0/0407 برونگرایی 0/113 -0/128 پذیرای تجارب جدید بودن 0/920 0/0081 سازگاری 0/169 -0/1111 مسئولیت پذیری 0/075 -0/1435 درگیری ذهنی شناختی 0/017 0/1921 درگیری ذهنی عاطفی 0/561 0/0471 برای استفاده از رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها لازم بود ابتدا از استقلال خطاها، سپس نرمال بودن توزیع خطاها اطمینان حاصل می شد. هاوارد وشث (١٩٦٩) در کتاب خود با عنوان "تئوری رفتار خرید" واژه مجموعه - فراخوانده شده را با این تعریف مطرح کردند: " نام های تجاری که مصرف کننده آن ها را گزینه های موردقبول برای خرید آتی مورد توجه قرار می دهد"."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.