Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز - حامی محیط زیست -

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 143 تا 160)

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست) در شهر تهران است. با نمونه ی آماری 316 نفری، 15 فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و رابطه نگرش های زیست محیطی، هنجارهای فردی، اثر بخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز ( رفتار خرید مصرف کننده سبز، رفتارحفاظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی) تایید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی تری میان نگرش های زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافت نشده است. بعد از آزمون فرضیه ها، این عوامل و ابعاد رفتاری از نظر اهمیت اولویت بندی شدند. برای عوامل روانی و اجتماعی اولویت ها عبارتند از: نگرش‌های زیست محیطی، هنجارهای اجتماعی( بازدارنده)، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده و اولویت ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز عبارتند از: رفتار خرید مصرف کننده سبز، پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی، رفتارهای حفاظتی نسبت به محیط زیست.

خلاصه ماشینی:

"بـا نمونـه ی آمـاری ٣١٦ نفـری ، ١٥ فرضـیه مـورد آزمون قرار گرفت و رابطه نگرش های زیست محیطی ، هنجارهای فردی ، اثـر بخشـی ادراک شـده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده ) با ابعاد رفتـاری مصـرف کننـده سـبز ( رفتار خرید مصرف کننده سبز، رفتارحفاظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقـدامات زیسـت محیطی ) تأیید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی تری میان نگرش های زیست محیطـی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنـی پایین یافت نشده است . برای عوامل روانی و اجتمـاعی اولویـت هـا عبارتنـد از: نگـرش هـای زیسـت محیطـی ، هنجارهای اجتماعی ( بازدارنده )، هنجارهای فردی ، اثربخشی ادراک شده توسط مصـرف کننـده و اولویت ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز عبارتند از: رفتـار خریـد مصـرف کننـده سـبز، پشـتیبانی از اقدامات زیست محیطی ، رفتارهای حفاظتی نسبت به محیط زیست . یافته های ناسازگار و نتایج به دست آمده از پژوهش های دیگر تفاوت هایی را در مورد ارتباط بین نگرش زیست محیطی مصرف کنندگان با درگیری ذهنی بالا و درگیری ذهنی پایین با رفتار خرید سبز، رفتارهای محافظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی این دو گروه از مصرف کنندگان نشان می دهند [١٦]. مدل پیشنهادی عوامل روانی و اجتماعی در رفتار مصرف کننده سبز فرضیه های پژوهش در پژوهش حاضر ما در تلاش برای آزمون فرضیه های زیرخواهیم بود: • فرضیه ١- نگرش های زیست محیطی رابطه مستقیم و معناداری با ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.