Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات بازاریابی شرکت های متوسط و بزرگ صنایع غذایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

این پژوهش به منظور شناخت وضعیت فعلی و نقاط ضعف نظام اطلاعات بازاریابی شرکت‌های متوسط و بزرگ صنایع غذایی انجام شده است. نظرها و مدل های مختلفی هم از مطالعات پیشینه ی پژوهش و هم از طریق مصاحبه با خبرگان جهت انتخاب مدل جمع آوری شد که اغلب آنها به دلیل ارتباط مستقیم با موضوع آسیب شناسی سازمانی غیرقابل استفاده بودند. از این رو تنها بر روی مدل ها و شیوه های پژوهش مورد استفاده در مطالعات سیستم-های اطلاعات بازاریابی تمرکز شد و در نهایت مدل مک لوود و راجرز، به خاطر فراوانی استفاده از آن و همچنین جامعیت متغیرهای مورد بررسی، مبنای اجرای این پژوهش قرار گرفت. به دلیل حساسیت و اهمیت نقش بازاریابی در صنایع غذایی، شرکت‌های متوسط و بزرگ فعال در این صنعت، به عنوان جامعه ی آماری پژوهش تعریف شدند. داده ها از طریق پرسشنامه و از 120 نمونه شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت‌های منتخب، گردآوری شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و تبیین وضعیت موجود و نقاط ضعف نظام بازاریابی، راهکارهای بهبود در دو سطح دولت و بنگاه ها ارایه شده است. برخی از مهم ترین ضعف هایی که شناسایی شدند، بروز نبودن امکانات و تجهیزات کامپیوتری، نارسایی در عملیات سازمان بازاریابی، ضعف در حمایت مدیریت و دسترسی ناکافی به منابع اطلاعات بازاریابی هستند.

خلاصه ماشینی:

"از آزمون فریدمن ضعف های شناسایی شده در نظام اطلاعات بازاریابی صنایع به شرح جدول ٣ رتبه بندی شده است : جدول ٣: رتبه بندی آسیب های شناسایی شده در نظام های اطلاعات بازاریابی شرکت ها ردیف ابعاد مورد بررسی رتبه بندی میانگین 1 ضعف در امکانات و تجهیزات سخت افزاری 8,3 2 عدم دسترسی کافی به کانال های کسب داده و ورود اطلاعات به سیستم 7,8 3 حمایت پایین سیستم از آمیخته بازاریابی 7,4 4 منطبق نبودن عملیات سازمان بازاریابی با رویکرد بازاریابی 7,4 5 هدفمند نبودن سیستم ها در طراحی و پیاده سازی 7,3 6 حمایت کم سیستم از طرف مدیریت 6,4 7 حمایت پایین سیستم از وظایف مدیران بازاریابی 6,3 8 ضعف در نوع و محتوای اطلاعات در دسترس 4,9 9 هزینه بالای نگهداری و توسعه سیستم ها 4,2 10 ارتباط ضعیف بین برنامه ها و عملیات سازمان بازاریابی با برنامه هـای سیسـتم هـای اطلاعات بازاریابی شرکت ها 3,6 11 ارتباطات ضعیف داخل و بین سازمانی و تبادل کند اطلاعات 2,4 یافته های پژوهش آزمون فرض اول و دوم از این آزمون نتیجه گرفته شد، بین سیستم های اطلاعات بازاریـابی گـروه هـای مختلـف صـنایع غذایی و شرکت های متوسط در مقایسه با شـرکت هـای بـزرگ تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد؛ بنابراین ، با یکپارچه کردن همه پرسشنامه ها، تحلیل های مربوط به آزمون فرضیات دیگـر، بـدون توجه به اندازه و نوع شرکت ها انجام شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.