Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات بازاریابی شرکت های متوسط و بزرگ صنایع غذایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 35 تا 56)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر باورپذیری مارک تجاری بر وفاداری و رفتار خرید مشتریان با رویکرد محصولات بهداشتی است؛ بدین منظور میزان باورپذیری یک مارک تجاری خاص، بین مصرف کنندگان و ارتباط آن با وفاداری و رفتار خرید مشتریان سنجیده شده است. در این پژوهش از مدل «میزان باورپذیری مارک تجاری» مطرح شده توسط سوئینی و سوایت که این هفت بعد را دارد، استفاده شده: میزان باورپذیری مارک تجاری ، تداوم، وفاداری ، رضایت مشتری ، میل به تغییر مارک، رفتارخرید مشتریان و توصیه خرید آن به دیگران. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای آن پرسشنامه است. روایی پرسشنامه به تایید مشاوران آماری رسیده و پایایی آن نیز 4‌/95% برآورد شده است. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد، میزان باورپذیری این مارک تجاری در میان محصولات همانند خود، از نظر مصرف کنندگان رضایت بخش نیست بلکه مصرف کنندگان آن ـ که درآمد ماهیانه آنها پایین تر از 500 هزار تومان در ماه است- به دلیل پایین بودن قیمت این محصول، این مارک را برگزیده اند.

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر پژوهش های داخل ایران ، در خارج از کشور نیز پـژوهش هـایی در ایـن زمینه انجام شده است که برخی از آن ها بدین شرح اسـت : تلـیس (١٩٩٨) در پـژوهش خـود بـا عنوان «تبلیغات ، وفاداری وخرید بر اساس مارک تجاری » بـه بررسـی تـأثیر تبلیغـات بـر خریـد محصول ، با توجه به متغیر وفاداری به مارک پرداخته و نتیجه گرفته که تبلیغات بر تغییر وفاداری به مارک و تأثیر آن بر روی حجم خرید مؤثر است ؛ بعلاوه ، تبلیغات به جای اینکه تغییر در مارک را برانگیزاند، باعث تقویت تمایل مشتریان به خرید مارک جاری می شـود. او در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میزان باورپذیری مارک تجـاری نـزد مشتریان ، حساسیت قیمتی آنها را پایین می آورد؛ یعنی با افزایش قیمـت مـارک ، بـاز هـم بـه آن وفادار می مانند؛ همچنین بین تداوم به خرید مارک و کاهش میل به تغییـر آن ، رابطـه معنـاداری وجود دارد. ٤- با توجه به مدل ارایه شده در این پـژوهش ، از آنجاکـه رضـایت مصـرف کننـده بـر الـزام وفاداری و آن نیز بر تداوم خرید، کاهش میل به جابه جـایی و افـزایش توصـیه خریـد مـارک بـه دیگران تأثیر دارد، بنابراین ، شرکت تولیدی باید سعی در تغییر ذهنیت مصرف کنندگان نسبت بـه محصول خود داشته باشد. ٦- در پژوهشی کـه در سـال ١٣٨٢ بـاعنوان «بررسـی تـأثیر نـام تجـاری بـر تغییـر رفتـار مصرف کنندگان » انجام گرفته این نتیجه حاصل شده که بین نگـرش مصـرف کننـدگان بـه نـام تجاری و میزان تمایل آنها به استفاده از آن مارک رابطه معنادار مثبتـی وجـود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.