Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه به آینده و تدوین چشم انداز دانشگاه ها: مطالعه ی موردی در دانشگاه ولی عصر - عج - رفسنجان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 113 تا 130)

این مقاله بر اساس برنامه ریزی راهبردی دانشگاه تنظیم شده است. تدوین چشم انداز بر اساس مدل ارایه شده توسط کالینز و پوراس (1996) انجام گرفته است. مدل، شامل دو بخش ایدئولوژی بنیادی و نگاه به آینده است. ایدئولوژی بنیادی در مقاله دیگری بیان شد؛ در این پژوهش، نگاه به آینده و چشم انداز دانشگاه تدوین شده است. نگاه به آینده خود شامل دو بخش «اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه و »توصیف روشن می شود. هچنانکه در بخش نتایج پژوهش نشان داده شده، اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان بر اساس تحلیل عاملی تاییدی به دست آمد و بر اساس آن توصیفی روشن نیز تدوین شد و در نهایت چشم انداز دانشگاه ولی عصر(عج) تدوین شده است.

خلاصه ماشینی:

"چشم انداز دانشگاه ولی عصر(عج ) رفسنجان ارزش های بنیادی بنای شیوه های فکری و عملی بر راستی ، درستی ، صداقت ، کمال ، احترام بـه شـأن انسان و احترام متقابل افزایش میزان مسئولیت پذیری افـراد، بهبـود محـیط زنـدگی انسـان و غنـی سـازی فرهنگ کشور اهداف بنیادی برتــری در آمــوزش (Instruction)و پــژوهش (Research) در ســطح ملــی و بین المللی به اشتراک گذاری دانش ، انتشار، افزایش گستره و محتوای دانش ارتقای دانشجویان به شهروندانی مولد و خدمت گذار به جامعه انسانی اهداف بزرگ ، دشوار، جسورانه برتری آکادمیک دانشگاه ولی عصر (عج )رفسنجان بین المللی کردن دانشگاه و بهبود رفتار در دانشگاه در ارتباط با اجتماع توصیف روشن دانشگاه ما می خواهد از طریق " آموزش اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت کسب توانایی انجـام پـژوهش و تهیه مبانی علمی موضوع تدریس " "فراهم نمودن پشتیبانی فنـی ، دانشـگاهی و منـابع مـورد نیـاز کتابخانـه ای جهـت دستیابی دانشگاه به اهداف تحقیقاتی " "ایجاد و گسترش برنامه های بین رشته ای جدید سازگار با فلسفه وجودی دانشگاه " "اعطای پاداش به اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان در قبال فعالیت های چشمگیر و برتر" "پشتیبانی از پژوهش ، فرصت های مطالعاتی و اختراعـات بـدیع هنـری کـه شـامل نقطه نظرهای افراد به خصوص پژوهشگران برجسته و گروه های تخصصی شود" "گسترش برنامه ها و فعالیت هایی که باعث افزایش درصد ورود دانش آموزان ممتـاز دبیرستان هایی که اولین انتخاب شان دانشـگاه ولـی عصـر (عـج ) رفسـنجان اسـت ، می شود" "بهبود دسترسـی الکترونیکـی بـه منـابع اطلاعـاتی دانشـگاه بـرای دانشـجویان و راه اندازی برنامه های آموزش از راه دور" و"تشویق و تسهیل استفاده از متخصصـان و محققان دانشگاهی در جهت صرفه جویی های اقتصادی ملی ، استانی ، منطقه ای و محلی " به اهداف بزرگ ، دشوار و جسورانه خود دست یابد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.