Skip to main content
فهرست مقالات

مدل پیش بینی رفتار خرید مجدد مشتریان - مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت -

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 55 تا 74)

در این مقاله ما یک مدل تئوریک ساختاری برای رفتار خرید مجدد مشتری ارائه می‌کنیم، مدل ما با استفاده از مدل اروپایی شاخص رضایتمندی مشتری توسعه داده شده است. مدل ما با افزودن دو متغیر جدید یعنی تبلیغات به عنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید مجدد به عنوان متغیر وابسته توسعه می یابد. داده های مورد نیاز برای ارزیابی مدل با نظرسنجی از 150 نفر از مشتریان شرکت خدمات دهنده اینترنت گردآوری شدند. در این پژوهش نشان داده می شود که تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ابزار ارزشمندی در اندازه گیری شاخص خرید مجدد در بخش خدمات است. محاسبه این شاخص نشان می دهد که 79% از مشتریان اقدام به خرید مجدد از شرکت خواهند کرد ولی 21% از آن ها شرکت را ترک می کنند. با این حال مدل ما این امکان را فراهم می آورد تا حیطه هایی که با بهبود آن ها می توان شاخص خرید مجدد را ارتقا بخشید را شناسایی و معرفی کنیم.

خلاصه ماشینی:

"مدل پیش بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه : شرکت خدمات دهنده اینترنت ) محمد تقی تقوی فرد ١، مسرت نعمت 1 ، محمد علی صنیعی منفرد٣ در این مقاله ما یک مدل تئوریک ساختاری برای رفتـار خریـد مجـدد مشـتری ارائـه می کنیم ، مدل ما با استفاده از مدل اروپایی شاخص رضایتمندی مشتری توسعه داده شده اسـت . پاسـخ هـای جمـع آوری شده با روش حداقل مربعات جزئی که یکی از روش های نـوین معـادلات سـاختاری اسـت مورد تحلیل عاملی قرار گرفته و سپس آزمون فرضیات به روش از سرگیری انجـام شـد تـا یـک مدل کمی برای تعیین شاخص خرید مجدد مشتریان ارائه گردد. مدل اندازه گیری در روش شناسی مدل معادلات ساختاری ، ابتدا به ساکن لازم است تا روایی سـازه مـورد مطالعـه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازه گیری سازه های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. همچنین در مدل حاضر، "خرید مجدد" به عنوان یک متغیر جداگانه و نتیجه مسـتقیم وفـاداری مشتری مطرح شده تا سنجش این متغیر به طور جداگانه امکان پذیر شود زیرا هدف این پژوهش بر خلاف مدل های رضایتمندی مشتری ، تنها شاخص رضایتمندی نبوده و شاخص خریـد مجـدد مد نظر بوده است . با توجه به اینکه تمرکز این پژوهش بر روی یک گروه از مشتریان بوده است در راسـتای گسـترش کـاربرد مـدل مذکور می توان در پژوهش های آتی این مدل را با روش هـای بخـش بنـدی مشـتری نظیـر داده کاوی تلفیق نمود تا خرید مجدد گروه های متفاوت از محصولات یا خدمات به صورت همزمان با هم مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرند. "Foundations of the American Customer Satisfaction Index", Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 11, No. 7, PP."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.