Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی - مطالعه موردی بانک ملت -

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 93 تا 114)

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع پیمایشی ـ همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان بانک ملت هستند که در این بانک حساب داشته و از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده اند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 384 نفر از مشتریان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تاثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، سهولت استفاده و ادراک از مفید بودن روی پذیرش بانکداری الکترونیکی موثر هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که اعتماد روی نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی تاثیری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط بین این متغیر ها در شکل ٣ آورده شده است : درآمد جنسیت تحصیلات سن متغیرهای جمعیت شناختی آگاهی از خدمات و فواید اعتماد ادراک از مفید بودن طرز تلقی و نگرش امنیت پذیرش بانکداری الکترونیکی الکترونیکی سهولت استفاده کیفیت ارتباط اینترنتی شکل ٣. ضرایب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم متغیرهای مدل تحقیق مسیر ضریب مسیر -t مقدار p-level آگاهی از خدمات وفواید←ادراک ازمفیدبودن 0/19 3/04 0/01 امنیت ← سهولت استفاده ٠/٥٥ ٦/٩١ ٠/٠١ کیفیت ارتباط اینترنتی ←سهولت استفاده 0/31 4/04 0/01 سهولت استفاده ←ادراک ازمفیدبودن 0/82 9/67 0/01 سهولت استفاده ←طرزتلقی 0/27 3/30 0/01 ادراک از مفیدبودن ←طرزتلقی ٠/٦٥ ٩/٠٤ ٠/٠١ اعتماد ← طرزتلقی 0/09 1/55 بی معنی طرز تلقی ←پذیرش بانکداری 0/82 13/96 0/01 بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات فرضیه اول تحقیق یافته های تحقیق : بر طبق جدول ٤ یافته ها نشان می دهد، آگاهی از خدمات و فوایـد بانکـداری الکترونیکی بر روی ادراک از مفید بودن دارای اثر مثبت و معنی دار برابر ١٩ /٠ می باشد بنـابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می گردد. در جمع بندی کلی می توان بیان کرد، این پژوهش نشان می دهد مشتریان در صورتی کـه دربـاره خـدمات و فوایـد بانکـداری الکترونیکـی اطلاعات کسب کنند، از امنیت سیستم ها مطمئن باشند، در انجام امور بانکی خود از طریق ارتباط اینترنتی با مشکل مواجه نشوند و کار با این تکنولوژی نوین را مفید و آسان بدانند، به اسـتفاده از بانکداری الکترونیکی روی خواهند آورد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.