Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 37 تا 52)

امروزه کسب و کارها به سوی الکترونیکی شدن می‌روند ولی در ایران علی رغم رشد چشمگیر جهانی، فروش اینترنتی آمار ناچیزی دارد و افراد تمایل کمی به خرید از خرده فروشی‌های اینترنتی دارند.لذابایدتلاشی در جهت شناسائی عواملی که بر خرید اینترنتی و فروش اینترنتی تاثیردارندانجام گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تـاثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سه ماه گذشته حداقل یک بار خرید اینترنتی داشته اند تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری طبقه بندی نسبی و حجم نمونه 374 نفر بوده است. از مدل کو، کیم و لی (2007) در این تحقیق استفاده شده است.و از روش‌های کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل عاملی تاییدی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج نحقیق برخلاف تحقیقات قبلی از جمله تحقیق کو، کیم و لی(2007) نشان داد که اگرمدیران بتوانند احتمال خرید مکرر رااز طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند ، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا می‌توان به مدیران فروشگاه‌های آن لاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخ گویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و... را فراهم نمایند.

خلاصه ماشینی:

"فرضـیه هـای ایـن تحقیق با توجه به ارتباط بین انگیزه ایجاد شده به وسیله ارزش های فردی معین و جستجو بـرای منافع معینی در خرید الکترونیکی تنظیم شده ، که عبارتند از: فرضیه ١: نیاز به خودشکوفایی تأثیر مثبت بر منافع لذت جویی دارد. نتایج آزمون فرضیه پـنجم بیـان می کند بین منافع لذت جویانه و ویژگی های سایت ارائه دهنده خدمات خرده فروشی الکترونیکـی رابطه مثبت معنی داری به میزان (٠. آزمون زیر فرضـیات فرضـیه پـنجم نشـان می دهد که منافع لذت جویانه رابطه مثبتی با ویژگی های سایت (فضای سایت ، طراحی تصـویری سایت ، دسته بندی محصول ، خدمات پس از فروش و کیفیت اطلاعات ) دارد که میزان این ارتباط به ترتیب برابر است با (٠. • با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحلیل فرضیه سوم ، به منظور پاسخ گویی به نیاز برقـراری روابط اجتماعی در افراد، در فروشگاه های آن لاین می توان امکانات چت و استفاده از ویـدئو به منظور افزایش ارتباط بین خریداران را ایجاد کرد و نیز مـی تـوان بـا ایجـاد باشـگاههای مجازی برای مشتریان فروشگاه در آنها و امکان ارتباط مشتریان با هم به این نیاز آنهـا پاسـخ داد. • براساس نتایج بدست آمده در مورد متغیر ویژگی هـای سـایت در فرضـیه ٥ کـه در قسـمت نتیجه گیری توصیف شد، می توان گفت که که مدیران فروشگاه های آن لاین ، مـی تـوان بـا ایجاد یک فضای دوستانه و دلپذیر برای خریداران خود، استفاده از رنگهای مناسب با شرایط مخاطبان خود، آنها را بیشتر به سایت خود جذب نمایند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.