Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آمیخته های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه ی کارآفرین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 71 تا 90)

ارزش نام و نشان تجاری یک شاخص کلیدی تعیین وضعیت سلامت نام و نشان تجاری شناخته شده است و بازبینی مداوم آن امری مهم در مدیریت موثر نام و نشان تجاری است. یکی از جنبه‌های بررسی نام و نشان تجاری، بررسی آن از دیدگاه مشتریان است که با توجه به برآورد ذهنی مشتری از یک نام و نشان تجاری است. کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری و آگاهی همراه با تداعی نام و نشان تجاری ابعاد اصلی آن را تشکیل می‌دهد. تحقیق پیش رو یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است که هدف آن تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تصویر شرکت، شدت توزیع، میزان تبلیغات و ترفیع فروش) از نگاه مشتریان بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین و اولویت بندی اهمیت هریک از این عناصر با توجه به میزان اثر گذاری آنان می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای مدل یو، دانتو و لی در سال 2000 ایجاد و در راستای مدل مذکور 20 فرضیه طراحی شده است. جامعه هدف تحقیق مشتریان شرکت بیمه کارآفرین بوده و برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که شدت توزیع، ترفیع شرکت و قیمت به ترتیب ذکر شده بیشترین میزان اثر گذاری را نسبت به سایر عناصر در ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین دارد.

خلاصه ماشینی:

"برای هر یک از متغیرهای تحقیق تعـدادی سوال طراحی شده است ، سازه های سنجش متغیرها به شرح زیر می باشد: بـرای سـنجش متغیـر تصویر از سازه هایی چون ظاهر شرکت بیمه کارآفرین ، مطلوبیت محصولات ، سهولت دسترسی به خدمات و نحوه برخورد کارکنان ، برای سنجش متغیر توزیع از سازه هایی چون تنـوع محصـولات مورد نیاز مشتریان و سهولت دسترسی و سرعت انجام خدمات ، بـرای سـنجش متغیـر ترفیـع از سازه های طرحهای جدید بیمه ای ، تخفیفات و مشوق های خرید، برای سنجش متغیر تبلیغـات ، از سازه های حجم تبلیغات و گستردگی تبلیغات ، برای سنجش متغیر قیمت ، از سـازه میـزان گرانـی محصولات از دیدگاه مشتریان و در مقایسه با سایر شرکت ها، و نیز برای سنجش متغیـر کیفیـت درک شده از دیدگاه مشتریان ، از سازه های محصولات بهتـر و قابـل اعتمـادتر و تـداوم کیفیـت محصولات ، برای سنجش متغیر وفاداری به نام و نشـان تجـاری از سـازه هـای اسـتفاده دائمـی خدمات ، اعتماد، پیشنهاد خرید محصولات شرکت به دیگـران و اولویـت انتخـاب شـرکت ، بـرای سنجش متغیر آگاهی و تداعی نام و نشان تجاری از سازه های شناخت مناسـب ، شناسـایی نمـاد شرکت ، تداعی ویژگی های شرکت در ذهن مشتریان و لذت خرید، در نهایت نیـز بـرای سـنجش متغیر ارزش نام و نشان تجاری از سازه های ترجیح خرید محصولات شـرکت و اولویـت انتخـاب این شرکت ، استفاده شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.