Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی بسترهای به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاه های ایران از دیدگاه خبرگان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

در این مطالعه بسترهای به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در قالب سطح مولفه ها در دو دسته بیرونی (مربوط به دولت) و درونی (مربوط به بنگاهها) و در قالب ماهیت مولفه ها در دو دسته راهبردی و عملیاتی بررسی شده اند. در نهایت 35 مولفه به صورت نهایی شناسایی و مبنای طراحی سوال های پرسشنامه قرار گرفته است. سپس اهمیت و وضعیت بسترهای به کارگیری بازاریابی الکترونیکی از نظر خبرگان بازاریابی دانشگاهی مشخص و در چارچوب مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اولویت و وضعیت فعلی هر یک از مولفهها در فضای کسبوکار ایران مشخص شود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گرآوری داده توصیفی پیمایشی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از نظر خبرگان بازاریابی کلیه ی بسترهای درونی و بیرونی به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از وضعیت نامساعد و اهمیت زیادی برخوردار هستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.