Skip to main content
فهرست مقالات

ارایه رویکردی جدید برای ارزیابی سیستم های مدیریت دانش با روش تحلیل رابطه ای خاکستری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 55 تا 72)

کلیدواژه ها :

مدیریت دانش ،عوامل حیاتی موفقیت ،سیستم های مدیریت دانش ،روش تحلیل رابطه ای خاکستری

کلید واژه های ماشینی : مدیریت دانش ، مدیران ، ارزیابی ، سیستم‌های ، تحلیل رابطه‌ای خاکستری ، سیستم‌های مدیریت دانش ، روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری ، اطلاعات ، موفقیت مدیریت دانش ، کاربر

توجه به سرمایه گذاری انبوهی که اخیرا سازمان ها برای اکتساب دانش و بهره وری سرمایه فکری، روی سیستم هایی که بعضا اثربخش نسیتند، انجام می دهند، ضرورت ارزیابی موفقیت ابتکارات دانشی نمود می یابد. مهم ترین دانش افزایی این مقاله ارایه رویکردی نوین در ارزیابی سیستم های مدیریت دانش است. این رویکرد دو متدولوژی پرکاربرد مدیریتی، عوامل حیاتی موفقیت و تحلیل رابطه ای خاکستری، را ترکیب می کند. از عوامل حیاتی موفقیت برای تعریف معیار های ارزیابی و از رویکرد تحلیل رابطه ای خاکستری برای امتیاز دهی و اولویت بندی ابتکارات دانشی استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت هایی هستند که در آن ها پروژه مدیریت دانش پیاده سازی شده است. مطابق با این رویکرد همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و کسب و کار، کیفیت سیستم های مدیریت دانش، کیفیت دانش، رضایت کاربر، مدیریت اسناد، ارتباطات، پشتیبانی مدیریت ارشد و فرهنگ از عوامل مهم در ارزیابی ابتکارات دانشی در سازمان ها می باشند. قابلیت رویکرد پیشنهادی با استفاده از داده های 5 شرکت کاربر سیستم های مدیریت دانش نشان داده شده است.

خلاصه ماشینی:

"موفقیت مدیریت دانش،مفهومی چندبعدی استکه چنین تعریف شده است:"اکتساب دانش مناسبو ارایه و انتقال دانش مناسب به کاربر مناسب واستفاده از این دانش برای بهبود عملکرد سازمانی وفردی. 3-روش پژوهش این مقاله متدولوژی عوامل حیاتی موفقیت ورویکرد تحلیل رابطه‌ای خاکستری را ترکیب می‌کند،به‌طوری که با توجه به پیشینه بررسی شده مهمترینشاخص‌های بررسی موفقیت تحقق بخشیدن مدیریتدانش تعیین شده و سپس براساس این شاخص‌هاعملکرد پنج شرکتی که سیستم مدیریت دانش در آنهااستقرار یافته،با استفاده از روش تحلیل رابطه‌ایخاکستری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این پژوهش نیز همانند مطالعات گرینر وهمکاران(2007)و چن و همکاران(2007)همراستایی استراتژیک مدیریت دانش به عنوان یکیاز مهمترین عوامل ارزیابی موفقیت و اثربخشیمدیریت دانش ذکر شده است. C,nehC tceffa erutcurts dna etamilc lanoitazinagro laicosehT-tnemeganam egdelwonk lanoitanretnI. M,nehC tnemeganam egdelwonk gnirusaeM na:evititepmoc a gnisu ecnamrofrep htiw smetsys trepxE. Y,nehC egdelwonK eht fo noitagitsevnI laciripmE ,ledoM tnemngilA cigetartS tnemeganaM lanoitanretni EEEI:ta detneserp repaP dna gnireenignE lairtsudnI no ecnerefnoc . noitinifed sseccus tnemeganam egdelwonk dna noitamrofni fo lanruoj . Y,ouK ni sisylana lanoitaler yerg fo esu ehT gnikam-noisiced etubirtta elpitlum gnivlos lairtsudnI & sretupmoC. M,ronnaM ,hcraes:smetsys tnemeganam egdelwonk ,noitavonni lacidar gninilced dna,ytidigiR a:seigetarts tnemeganam egdelwonK -862:PP,seigolonhcet deilppa fo koobdnah 882 E} {E &,. M,ssuR citametsys a:smetsys dna seigetarts :seigetarts tnemeganam egdelwonK. L. M,gnesT ot sisylana lanoitaler yerg dna secnereferp egdelwonk latnemnorivne eht etaulave htiw smetsyS trepxE. Y,gnaW fo noitadilavA:sseccus smetsys fo ledom naeLCM dna enoLeD eht tnemrevoG. T,gnaW egdelwonk lufsseccus fo ytilibaborp ecnereferp yzzuf tnetsisnoc yb tnemeganam htiw smetsyS trepxE. ssecorp krowten citylana eht 748-148,23,snoitacilppA htiw smetsyS egdelwonk gnisoohC."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.