Skip to main content
فهرست مقالات

بهبود پایش آماری فرآیند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چند جمله ای در فاز دو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها :

کنترل فرآیند آماری ،متوسط طول دنباله ،نمودار کنترل میانگین موزون نمایی ،پروفایل چندجمله ای متعامد

کلید واژه های ماشینی : پروفایل ، کنترل ، روش رگرسیون چندجمله‌ای متعامد ، نمودار کنترل ، پایش پروفایل‌های ، پایش پروفایل‌های چندجمله‌ای در فاز ، رگرسیون ، چندجمله‌ای ، روش چندجمله‌ای متعامد ، چندجمله‌ای متعامد

پایش پروفایل یکی از موضوع های نوین تحقیقاتی در حوزه کنترل فرآیند آماری است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پروفایل رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل را توصیف می کند. این رابطه که معمولا با استفاده از یک رابطه رگرسیونی مدل می شود می تواند خطی ساده، خطی چندگانه، چند جمله ای و در مواردی غیر خطی باشد. تاکنون روشهایی برای پایش پروفایلهای چند جمله ای توسعه داده شده است که بهترین آنها روش چند جمله ای متعامد است. از جمله نقاط ضعف روش مذکور تعداد زیاد نمودارهای کنترل می باشد که به صورت همزمان استفاده می شوند. در این مقاله روشی جدید بر اساس روش چندجمله ای متعامد پیشنهاد شده که در آن تنها از دو نمودار کنترل برای پایش یک پروفایل چند جمله ای از درجه k استفاده می شود. یافته­های شبیه سازی و تحلیل منحنی متوسط طول دنباله نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش موجود عملکرد بهتری دارد. همچنین استفاده از آن در عمل بسیار آسان تر می باشد.

خلاصه ماشینی:

"برای پایش پارامترهای مدل جدید آماره AMWE زیر پیشنهاد می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این رابطه 1<0<0؟؟؟؟؟ثابت هموارسازی و I B-)0(I AMWE است و حدود کنترل بالا و پایین نمودار بهصورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در رابطه بالا، 0>K به‌گونه‌ای انتخاب می‌گردد تا{o2o} LRA تحت کنترل مشخصی به دست آید. برای پایش پراکندگی خطاها آماره زیر استفاده می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این رابطه 1<0<0 ثابت هموارسازی و 0-)0(E AMWE است و حد کنترل بالای نمودار به صورت زیراست: {o(1) egarevA gnivoM dethgieW yllaitnenopxE o} {o(2) htgneL nuR egarevA o} (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این رابطه 0>E L به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود تا LRA تحت کنترل مشخصی به دست آید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-مطالعات شبیه‌سازی:مقایسه عملکرد روشپیشنهادی و روش موجود در فاز 2 برای انجام شبیه‌سازی‌ها در این بخش مدلتحت کنترل زیر در نظر گرفته می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)همچنین فرض می‌شود ji E ها دارای توزیع نرمالبا میانگین صفر و واریانس 1 هستند،مقادیر x ثابتو متساوی الفاصله و برابر 10،9،8،7،6،5،4،3،2،1هستند که در ابتدا به منظور کاهش اثر هم خطیچندگانه مقادیر x از مقدار میانگین آنها کم و بهمقادیر 5/5،5/4،5/3،5/2،5/1،0/0-،1/5-،2/5-،3/5-،4/5-تبدیل شده‌اند. H. W eliforP raeniL rof dohteM tnioP egnahC gnireenignE ytilibaileR dna ytilauQ. A. M,duomhaM raeniL elpitluM etairavitluM fo gnirotinoM htiw I esahP ni seliforP noissergeR dna ytilauQ. seliforP raeniL elpmiS gnirotinoM decnavdA fo lanruoJ lanoitanretnI -2521,)11(54,ygolonhceT gnirutcafunaM . seliforP raeniL gnirotinoM rof ataD dna scitsitatS lanoitatupmoC . C,uoZ gnisU seliforP raeniL lareneG gnirotinoM dethgieW yllaitnenopxE etairavitluM ,scirtemonhceT."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.