Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی، رواسازی و اعتبار یابی پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 45 تا 64)

به منظور رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه سرمایه اجتماعی در کارکنان سازمان تربیت بدنی، سوال های اصلی پژوهش به این ترتیب تدوین شد که آیا پرسشنامه سرمایه اجتماعی از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان تربیت بدنی به تعداد حدود 700 نفر است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری و اینکه می توان فهرستی از تمامی اعضای جامعه را در اختیار داشت، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم 299 نفر با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب و پرسشنامه ها اجرا شدند. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (جهت بررسی تجانس درونی سوالات) و آزمون بازآزمون (جهت بررسی ثبات آزمون) استفاده شد. به منظور بررسی روایی از روش های تحلیل عاملی تاییدی (88‌/0=Kmo)‌ جهت بررسی روایی سازه، روایی پیش بین جهت بررسی ارتباط بین پرسشنامه سرمایه اجتماعی با پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (MMPI-2RFi)‌، روایی افتراقی با ا ستفاده از مدل آماری دو گروه مستقل جهت مقایسه سرمایه اجتماعی در دو گروه با سابقه مدیریت و بدون سابقه مدیریت استفاده شد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی از چهار عامل اعتماد به سازمان، خیرخواهی، روابط متقابل و اعتماد و مشارکت تشکیل شده که ضرایب اعتبار هر چهار عامل و همچنین ضریب اعتبار کل بیشتر از 70‌/0 بود. در مورد روایی پیش بین نیز خرده مقیاس روان نژندی و هیجانات منفی از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی با عامل خیرخواهی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی همبستگی معنی دار منفی داشت. به علاوه، در مورد روایی تفکیکی، بین دو گروه با سابقه مدیریت و بدون سابقه مدیریت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.