Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 99 تا 114)

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض با هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. به این منظور، باتوجه به جامعه آماری مربیان ورزشی استان (750 نفر) 257 نفر نمونه آماری براساس جدول مورگان با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری، گریوز (2004) ارزیابی شدند. پس از تایید ابزار اندازه گیری توسط استادان و تعیین پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ، داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و کولموگروف – اسمیرنف ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح 05‌/0 P≤ تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد راهبرد راه حل گرایی، راهبرد غالب مربیان است و میانگین هوش هیجانی مربیان بیشتر از میانگین مطلوب (80 = M)‌ بود. بین مدیریت تعارض و هوش هیجانی، رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد (001‌/0 P≤ و 54‌/0- = r)‌. بین هوش هیجانی و راهبرد کنترل (001‌/0 P≤ و 44‌/0- = r)‌ و راهبرد عدم مقابله (001‌/0 P≤ و 57‌/0- = r)‌ در مدیریت تعارض رابطه معکوس معناداری وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و راهبرد راه-حل گرایی رابطه مثبت معناداری مشاهده شد (001‌/0 P≤ و 37‌/0 = r)‌. براساس یافته های تحقیق، توصیه می شود به منظور آشنایی هرچه بیشتر مربیان ورزشی استان با مزایا و معایب هریک از راهبردهای مدیریت تعارض، در این زمینه آموزش های لازم به آنان داده شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.