Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 115 تا 136)

در رویکردهای نوین سازمانی، لزوم ایجاد یادگیری سازمانی و تحول سازمان به واسطه اصول سازمان یادگیرنده از ملزومات اصلی جهت کارایی و بهره وری هرچه بیشتر کارکنان و در نهایت سازمان بیان شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP تدوین شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان سازمان تربیت بدنی (300 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی (10 نفر) هستند که براساس نمونه گیری منظم نظام مند ججم نمونه 126 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه یادگیری سازمانی مارکوارت (97‌/0 = α) و پرسشنامه محقق ساخته AHP استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین برای تحلیل مولفه های یادگیری سازمانی از روش AHP استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بین مولفه های یادگیری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد (01‌/0 P<). براساس یافته های حاصل از تحلیل مولفه های یادگیری سازمانی از طریق نرم افزار Expert choice 11 و بر مبنای روش AHP، فرهنگ سازمانی با میانگین وزن 4096‌/0 بالاترین اولویت را در این مولفه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی به خود اختصاص داد. باتوجه به نتایج تحقیق اهمیت، استفاده، ایجاد و استقرار یادگیری سازمانی و مولفه های آن به ویژه فرهنگ سازمانی، جزئی لاینفک به منظور کارایی و اثربخشی بیشتر در سازمان تربیت بدنی خواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.