Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 31 تا 48)

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین معیارهای کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا در ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 1443 نفر بودند که از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2009 (آزادی تهران، فولادشهر اصفهان و یادگار امام قم) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات و رضایتمندی بود که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84‌/0 به دست آمد. بررسی فرضیه ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین میزان دسترسی به خدمات، امنیت و طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه با رضایتمندی تماشاگران رابطه معنی داری وجود دارد (001‌/0 P<). همچنین بین بهداشتی بودن و تمیزی فضای ورزشگاه و نحوه برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی تماشاگران رابطه معنی داری مشاهده شد (001‌/0P<). در قلمرو صنعت ورزش، رضایتمندی تماشاگر مزایای زیادی را برای باشگاه ها و تیم ها به دنبال دارد. باشگاه های فوتبال مانند موسسات خدماتی، باید رضایت تماشاگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد کنند. بنابراین ضروری است، باشگاه ها و مدیران آنها نهایت تلاش خود را به منظور ارتقای هر چه بیشتر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به هواداران به عنوان سرمایه های اصلی و مهم ترین منبع درآمد باشگاه به عمل آورند و با جلب رضایت آنها زمینه حفظ و تداوم حضور آنها در ورزشگاه ها را فراهم سازند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.