Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 123 تا 138)

هدف از پژوهش حاضر مطالعه آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه های تحقیق 125 نفر از کارمندان (45 زن و 80 مرد) شاغل در ادارات کل تربیت بدنی این سه استان بودند که به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (1994) که شامل ده مولفه مدیریت کیفیت جامع و هر مولفه شامل چهار سوال بود، استفاده شد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 84‌/0 برآورد شد. از روش های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکسویه و آزمون کروسکال والیس در سطح معناداری 05‌/0 P≤ برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب با میانگین 42‌/128 از حداکثر امتیاز 160، برای پذیرش TQM در ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب از آمادگی خوبی برخوردار بود. نتایج دیگر نشان داد که بین کارمندان با سوابق خدمتی مختلف در پذیرش TQM تفاوت معناداری وجود داشت (05‌/0 P≤). نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که در آمادگی برای پذیرش مولفه های مختلف TQM فقط در مولفه بهبود مستمر تفاوت معناداری بین کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب مشاهده شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.