Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر رشته ورزشی بر واکنش متغیرهای همورئولوژیکی به دنبال فعالیت هوازی حاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 84 تا 106)

همورئولوژیست ها معتقدند ورزشکاران رشته های مختلف طرح همورئولوژیکی متفاوتی دارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رشتة ورزشی بر متغیرهای همورئولوژیکی به دنبال فعالیت هوازی است . ورزشکاران در سه گروه ١٥ نفره (دونده ، فوتبالیست و کاراته کا به ترتیب میانگین ± انحراف معیار: سن : ٥/٢±٢٤/٦ سال ، درصد چربی : ١/٦±٦/٨، BMI: ١±٢١، سن : ١/٧± ٢٢/٥ سال ، درصد چربی : ١/٦±٧/٦١، BMI: ١.٤±٢٢/٣، سن : ٣/٥±٢٣/١ سال ، درصد چربی : ٣/١±٨/٢٣، BMI: ٢/٤±٢٣/٧) به مدت ٣٠ دقیقه با شدت ٨٥ درصد ضربان قلب بیشینه روی دوچرخة کارسنج رکاب زدند. نمونه های خونی قبل ، متعاقب فعالیت و ٣٠ دقیقه بعد از ریکاوری جمع آوری شد. برای بررسی تاثیر رشتة ورزشی از آنالیز واریانس یکطرفة مستقل و برای بررسی تاثیر فعالیت ورزشی و دورة ریکاوری ، از آنالیز واریانس یکطرفة مکرر استفاده شد. ویسکوزیتة پلاسما و خون متعاقب فعالیت و پس از ریکاوری میان ورزشکاران متفاوت بود (٠٠٥>P) و کاراته کاها بیشترین مقدار را داشتند. ویسکوزیتة پلاسما و خون ورزشکاران متعاقب فعالیت افزایش و پس از ریکاوری کاهش یافت .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.